Water

Miljoenen mensen en kinderen wereldwijd hebben nog geen goede toegang tot veilig en schoon (drink)water. Zonder water kan niemand overleven. Maar voor kinderen is veilig en schoon drinkwater extra belangrijk. Want wanneer kinderen geen goede toegang hebben tot veilig en schoon drinkwater, dan bedreigt dit hun gezondheid, hun voedingsgezondheid, hun onderwijs en dus hun welzijn en ontwikkeling. De toegang tot water komt steeds meer onder druk te staan als gevolg van klimaatverandering. 

282 miljoen mensen

moesten in 2020 elke dag langer dan 30 minuten besteden aan het halen van water

367 miljoen mensen

moesten in 2020 gebruik maken van een onbeschermde waterbron

288 miljoen kinderen

hadden in 2021 geen toegang tot water op school

Het is lastig voor te stellen dat je thuis of in de buurt geen water hebt wat je kunt drinken wanneer je dorst hebt. Want zonder water kan niemand overleven. Maar toch is dat voor miljoenen kinderen wereldwijd het geval. Voor kinderen is veilig en schoon drinkwater extra belangrijk want beperkte toegang tot veilig en schoon drinkwater is de hoofdoorzaak van besmettingen zoals cholera en diarree, wat kan leiden tot ondervoeding en/of uitdroging.

Wat doet UNICEF

WATER & WASH

UNICEF’s werk op ‘water’ is onderdeel van haar werk op WASH. WASH staat voor ‘Water, Sanitaire Voorzieningen en Hygiëne’. Deze drie thema’s zijn namelijk nauw aan elkaar verbonden: geen water maakt een goede hygiëne lastiger. En wanneer er geen goede sanitaire voorzieningen zijn, dan is de kans groter dat water besmet raakt met ontlasting.   

De doelstelling van UNICEF’s WASH strategie is, in lijn met SDG 6, gericht op water:  

‘Tegen 2030, universele en gelijkwaardige toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen’.  

Dit betekent dat iedereen toegang moet hebben tot water dat in de buurt is, beschikbaar wanneer mensen het nodig hebben en dat het water schoon en veilig is.

In haar waterprogramma’s richt UNICEF zich op verschillende onderdelen:  

Het verbeteren van de toegang tot water

UNICEF helpt landen om de toegang tot water voor huishoudens, scholen en gezondheidscentra te verbeteren. We doen dit bijvoorbeeld door te investeren in waterinfrastructuur (denk hierbij aan waterpompen die werken op zonne-energie, waterpunten, zanddammen, waterleidingen) die bestand is tegen klimaatverandering, conflicten en natuurrampen. Ook zet UNICEF innovaties in, zoals satellieten, om grondwaterniveaus beter in kaart te brengen zodat er ook gerichter naar water geboord kan worden.

Het verbeteren van de duurzame bescherming tegen te veel, te weinig of te vuil water

UNICEF helpt landen in het verbeteren van de veiligheid van water. In onze programma’s doen we dit bijvoorbeeld door te investeren in waterzuiveringstechnologieën, zodat schadelijke chemicaliën verwijderd kunnen worden en water veilig opgeslagen kan worden. Ook ondersteunen we landen in het ontwikkelen van plannen ten behoeve van de veiligheid van water. Plannen waarmee risico’s voor de veiligheid van drinkwater van bron tot tap in kaart gebracht kunnen worden en waar mogelijk direct aangepakt kunnen worden.

Het verbeteren van de duurzaamheid van watervoorzieningen

UNICEF richt zich op het verbeteren van de duurzaamheid van watervoorzieningen, zodat de voorzieningen langdurig gebruikt (kunnen) worden. We doen dit door via onze programma’s ervoor te zorgen dat watervoorzieningen goed worden onderhouden worden, lang meegaan en dat gemeenschappen zelf eigenaar zijn. Ook ondersteunt UNICEF nationale en lokale autoriteiten in het beter in kaart brengen van verantwoordelijkheden in de watervoorziening in het land. UNICEF helpt hierbij (o.a. op het gebied van capaciteitsopbouw, het vaststellen van tarieven, samenwerkingen met de private sector) om de duurzaamheid te bewaken van de waterinterventies die we doen.

Het voorzien van water in noodsituaties

Tijdens noodsituaties zoals natuurrampen, conflicten of gezondheidsuitbraken wordt de toegang van mensen tot water(voorzieningen) vaak ernstig beperkt. Water is levensreddend en water is ook een van de hoogste prioriteiten tijdens een crisis. We leveren jerrycans met schoon water, net als waterzuiveringstabletten. We coördineren de water/WASH-hulp tijdens een noodsituatie. We trainen overheden hoe zij zich kunnen voorbereiden op rampen en versterken de veerkracht en weerbaarheid van gemeenschappen en nationale systemen, zodat watervoorzieningssystemen schokken beter op kunnen vangen.
Meisje leert handen wassen

Wat kunnen bedrijven doen

De publieke en private sector spelen een cruciale rol om onze doelen te behalen. Door mogelijkheden voor duurzame oplossingen te financieren, door de vraag naar duurzame producten te creëren en uit te breiden en door het voortouw te nemen bij innovatieve ontwerpen en technologieën.

Met de actieve betrokkenheid van bedrijven kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen toegang heeft tot een veilige, betrouwbare, betaalbare en duurzame watervoorziening, bestand tegen dreigingen zoals watertekort, extreme weersomstandigheden en klimaatschokken. Om dit doel te bereiken is de particuliere sector nodig. Zij kan het voortouw nemen bij het leveren van concrete en actiegerichte oplossingen door water beter te begrijpen, te waarderen en te managen. Bijvoorbeeld door water centraal te zetten in de bedrijfsvoering, financiering en het leveren van expertise. Maar ook op het gebied van innovatief grondwateronderzoek en beter watermanagement en de levering van real-time data. Er is op veel manieren samen te werken; om systemen duurzaam te verbeteren om toegang tot water voor iedereen haalbaar te maken.  

“Let’s be the generation of leaders that are remembered for prioritizing cooperation, that invests in impact and that leaves a legacy not just of recovery, but of impact and resilience.”

UNICEF

Programmavoorbeelden   

kinderen in Madagaskar bij waterkraan

Madagaskar - Klimaatslimme dorpen

In Madagaskar voert UNICEF een interessant pilotproject uit waarin we de weerbaarheid van 20 dorpen, in het zuiden van het land, ten opzichte van de gevolgen van klimaatverandering willen vergroten. Madagaskar is een van de landen die het meest kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering, zowel voor overstromingen als droogte. Het zuiden wordt met name geteisterd door droogte en de toegang tot water is zeer beperkt. Het verbeteren van de toegang tot veilig en schoon water is daarom ook een belangrijk onderdeel in het vergroten van de weerbaarheid van deze dorpen. We willen deze dorpen klimaatslim maken en de toegang tot water vergroten door:  

  1. Te investeren in klimaatbestendige watersystemen. Denk hierbij aan waterpompen die werken op zonne-energie, wateropslagsystemen en waterleidingen. Dit water kan zowel voor drinkwater als irrigatie gebruikt worden.    
  2. We stimuleren lokaal ondernemerschap en creëren werk rondom de nieuwe watervoorzieningen door kleine bedrijven en mensen uit de gemeenschap te trainen in het beheer en onderhoud van de watersystemen en door hen een kleine subsidie te verstrekken.   
  3. We vergroten de kennis over water en klimaatverandering: hoe ga je slim om met water in periodes van droogte? Ook kind  eren in de dorpen zullen op school les krijgen over klimaatverandering.

Meer informatie over dit project.

overstroming in palestina

Palestina – Innovatief regenwateropvangsysteem  

Palestina (Gaza) wordt geconfronteerd met twee grote uitdagingen gelinkt aan water: 1) dalende grondwaterniveaus wat de toegang tot veilig en schoon drinkwater bedreigt; en 2) slechte afvoersystemen, waardoor hevige regenval snel zorgt voor overstromingen en beschadigingen aan rioleringssystemen. Met dit innovatieve programma pakt UNICEF beide uitdagingen aan. UNICEF en partners hebben namelijk een “regenwateropvangsysteem” ontwikkeld waarmee we hevige regenval op kunnen vangen en om kunnen leiden naar grondwaterlagen. Overtollige regenval beschadigt zo niet alleen het rioleringssysteem niet meer, maar we vullen hiermee tegelijkertijd het grondwaterpeil aan.   

Kind in Kenia droogte

Kenia – Drought Resilience  

Kenia wordt getroffen door een ernstige droogtecrisis. Zo’n 3,3 miljoen mensen hebben geen toegang tot veilig en schoon drinkwater. Bestaande waterpunten raken steeds verder uitgeput en beschadigd door overmatig gebruik. De beperkte toegang tot water heeft een grote impact op kinderen door de uitbraak van ziektes zoals cholera en de toename van ondervoeding. Ook nemen spanningen in de regio toe. UNICEF richt zich op het verbeteren van de toegang tot veilig en schoon drinkwater in de regio. We doen dit door beschadigde waterpunten bij scholen en gezondheidscentra te herstellen. We bouwen nieuwe waterpunten die werken op zonne-energie en we leggen innovatieve zanddammen aan waarmee we regenwater tijdens het regenseizoen opslaan. Dit water kan zo ook tijdens droge periodes gebruikt worden. We lichten gemeenschappen voor over het belang van schoon en veilig drinkwater. En we leren jongeren om ‘change agents’ tegen de droogte te worden.