Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Ons werk in Nederland

UNICEF strijdt niet alleen voor kinderrechten wereldwijd. Ook in het Nederlandse Koninkrijk houden we in de gaten of de overheid de afspraken in het Kinderrechtenverdrag nakomt. 

Kinderrechten in Nederland

Elk land dat het Kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd, moet iedere vijf jaar aan het Kinderrechtencomité verantwoording afleggen over hoe het gaat met de kinderrechten. Dus ook de Nederlandse staat. Het Kinderrechtencomité rapporteert op zijn beurt iedere twee jaar aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het VN-Kinderrechtencomité gaat begin 2021 in gesprek met de regering, jongeren en maatschappelijke organisaties waaronder het Kinderrechtencollectief, waar UNICEF onderdeel vanuit maakt.

Momenteel zijn we op zoek naar een voorzitter Kinderrechtencollectief.  Ken je of ben je een geschikte kandidaat?  Stuur dan een motivatiebrief en CV vóór 8 november uitsluitend via de e-mail naar: b.boswinkel@kinderrechten.nl Voor nadere informatie kunt u bellen met coördinator van het Kinderrechtencollectief Brigitte Boswinkel op telefoonnummer 06 – 83 13 48 83 of kijk op www.kinderrechten.nl

UNICEF is een van de partners in Het Kinderrechtencollectief. Het is een coalitie ter bevordering van rechten van kinderen.

Hoe staat het ervoor?

In het Jaarbericht Kinderrechten bekijken we de kinderrechtensituatie in Nederland met als uitgangspunt het VN-Kinderrechtenverdrag. Het is een soort jaarverslag waarin we samen met Defence for Children in kaart brengen hoe de situatie in Nederland is op het gebied van jeugdstrafrecht, migratie, kindermishandeling, uitbuiting en jeugdzorg.

Het laatste Jaarbericht Kinderrechten kwam uit in 2018. Voor 2019 brachten we samen met het Kinderrechtencollectief een rapport uit over de situatie van kinderen in Nederland. Dit hebben we ingediend bij het VN-Kinderrechtencomité, zodat zij goed geïnformeerd zijn.

Kinderrechteneducatie en -participatie

Lang niet alle kinderen in Nederland weten wat kinderrechten zijn. Het is daarom belangrijk dat zij op school leren over deze rechten. UNICEF zet zich in voor kinderrechteneducatie en biedt educatieve materialen aan voor groep 7 en 8 in het basisonderwijs. Ook jongerenparticipatie is een onderwerp dat hoog op de agenda staat. Door middel van lobby zorgt UNICEF ervoor dat de politiek in Nederland luistert naar de mening van jongeren en hen serieus neemt, want de beslissingen die worden gemaakt door de poltiek beïnvloeden ook hún toekomst. Daarnaast heeft UNICEF een jongerenpanel dat adviseert, meedenkt en -beslist over het werk van UNICEF en aan de slag gaat met een eigen project.

Jongeren kregen de afgelopen jaren de kans om in debat te gaan met elkaar en politici. Tijdens debattrainingen, Kleine Prinsjesdag en het YourRights festival en de MijnNieuweWereld campagne kwamen ze in gesprek met Kamerleden en konden zij hun mening uiten.

Ons werk in Nederland

UNICEF komt op voor kinderrechten in het Koninkrijk der Nederlanden.

UNICEF komt op voor kinderrechten in het Koninkrijk der Nederlanden.

Kinderrechten in de Nederlandse Cariben

Bonaire, Sint Eustatius en Saba - afgekort de BES-eilanden - zijn onderdeel van Nederland. De Nederlandse overheid is samen met de eilandoverheden verantwoordelijk voor de naleving van de kinderrechten, maar toch leven veel kinderen op de BES-eilanden in onveilige en ongezonde omstandigheden. UNICEF Nederland wil de situatie van deze kinderen verbeteren.

Lees meer over kinderrechten in de Nederlandse Cariben

Op de vlucht

In Nederland adviseert UNICEF Nederland de overheid en betrokken instanties (zoals het COA) om erop toe te zien dat kinderen de bescherming en steun krijgen die ze nodig hebben. Op basis van eigen onderzoek doen we aanbevelingen voor verbeteringen in de asielprocedure en de opvang. Daarnaast zijn we kartrekker van de Werkgroep Kind in azc.

Voor meer informatie ga naar onze pagina over Kinderen op de vlucht.

Kinderambtsberichten: Child Notices

In de asielprocedure maakt de overheid gebruik van landenrapporten, de zogenoemde ambtsberichten. UNICEF vindt dat deze ambtsberichten bepaalde kind-specifieke informatie missen. Daarom zijn wij het project Child Notices gestart. Met het ontwikkelen en uitbrengen van kinderambtsberichten, ofwel Child Notices, informeren wij de immigratieautoriteiten, maar ook bijvoorbeeld asieladvocaten en rechters over de situatie van kinderen in de landen van herkomst.

Zo kan men beter geïnformeerde besluiten nemen over het wel of niet mogen blijven van een kind in Nederland. En, als het kind terug moet naar het land van herkomst, over hoe het kind op een veilige wijze terug kan keren.

More info on Child Notices in English please look here.

Voor wie zijn Child Notices bedoeld?

Ieder kind heeft recht op bescherming. Bij de beslissing of een kind een verblijfsvergunning krijgt of terug moet naar het land van herkomst, moet het belang van het kind voorop staan. Daarom hebben we samen met UNICEF België en UNICEF Zweden landenrapporten gepubliceerd waarin de situatie van kinderen in landen van herkomst wordt omschreven. Deze Child Notices moeten immigratieautoriteiten, voogden, mentoren, advocaten, en rechters voorzien van volledige informatie over de leefomstandigheden van kinderen in landen van herkomst. 

Wat staat er in de Child Notices?

UNICEF baseert de Child Notices onder meer op het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Onderwerpen die terugkomen zijn:

  • Wettelijke informatie in relatie tot kinderen
  • Algemene beginselen, zoals non-discriminatie, het belang van het kind en het recht op leven en ontwikkeling
  • Burgerrechten en vrijheden, zoals vrijheid op religie en meningsuiting
  • Jeugdzorg en ondersteuning van gezinnen in alternatieve vorm van opvang
  • Beschermingsmaatregelen voor vluchtelingen, kindsoldaten, alleenstaande minderjarigen en ook bescherming tegen kinderarbeid, kinderhandel en genitale verminking van vrouwen (FGM)
  • Basisrechten, zoals water, voedsel, gezondheid en educatie
  • Voorwaarden voor terugkeer naar het land van herkomst

De richtlijnen voor het opstellen van een Child Notice rapport zijn omschreven in het document: Methodology Guidance (PDF).

Samenwerkingen

Voor een betere wereld voor kinderen is het noodzakelijk dat we samenwerken met anderen. Daarom zoeken we in elk land die samenwerking op, ook in Nederland. Hieronder een selectie van de samenwerkingen op dit moment. 

TeamUp

UNICEF Nederland, War Child en Save the Children vormen samen TeamUp. Dankzij dit project kunnen kinderen in asielopvangcentra in elk geval één keer per week samen spelen en sporten. Dat zorgt ervoor dat hun leven weer structuur krijgt én dat ze weer gewoon kind kunnen zijn.

Lees meer over TeamUp

Werkgroep Kind in azc

Werkgroep Kind in azc wil de situatie van kinderen (en gezinnen) in azc's verbeteren. De werkgroep doet dit via beleidsbeïnvloeding, belangenbehartiging, onderzoek, kennisverspreiding en concrete verbetervoorstellen. Het collectief richt zich met name op het minimaliseren van het aantal verhuizingen van asielzoekersgezinnen, het afschaffen van gezinslocaties en het verbeteren van de toegang tot en kwaliteit van onderwijs voor asielzoekerskinderen. 

Werkgroep Kind in azc is een coalitie van UNICEF Nederland, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie, Save the Children, Nederland Stichting de Vrolijkheid en War Child.

Het Kinderrechtencollectief

Het Kinderrechtencollectief adviseert de Nederlandse regering over hoe zij de rechten van kinderen beter kan naleven. Eens in de vijf jaar schrijft het Kinderrechtencollectief een rapport voor het VN-Kinderrechtencomité over hoe het gaat met de kinderrechten in Nederland.

Platform Mensenrechteneducatie (PMRE)

Het PMRE pleit ervoor het Nederlandse onderwijs te baseren op mensenrechteneducatie. Hieronder vallen ook de kinderrechten. Daarbij gaat het niet om een nieuw schoolvak 'mensenrechten', maar om een schoolbrede benadering. Kinderen leren over hun rechten en plichten en krijgen informatie over hoe ze die in hun dagelijks leven kunnen toepassen.

Landelijke Borstvoedingsraad (LBR)

Te weinig kinderen en moeders in Nederland profiteren van borstvoeding en de gezondheidswinst die dat oplevert. De LBR richt zich daarom op de gehele keten van instellingen die borstvoedingszorg leveren, van verloskundigen tot de Jeugdgezondheidszorg. De focus ligt hierbij vooral op het niveau van bestuur en beleid.

Humanity House

In het Humanity House kun je het menselijke verhaal achter rampen en conflicten in de wereld horen, zien en beleven. UNICEF verzorgt samen met het Humanity House en andere partners educatieprogramma's die wereldproblemen aansprekend maken voor kinderen en jongeren.

Gerelateerd aan dit onderwerp