Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Ons werk in Nederland

UNICEF strijdt niet alleen voor kinderrechten wereldwijd. Ook in het Nederlandse Koninkrijk houden we in de gaten of de overheid de afspraken in het Kinderrechtenverdrag nakomt. 

Jaarbericht Kinderrechten

In het Jaarbericht Kinderrechten bekijken we de kinderrechtensituatie in Nederland met als uitgangspunt het VN-Kinderrechtenverdrag. Het is een soort jaarverslag waarin we samen met Defence for Children in kaart brengen hoe de situatie in Nederland is op het gebied van jeugdstrafrecht, migratie, kindermishandeling, uitbuiting en jeugdzorg.

De situatie voor kinderen in Nederland is afgelopen jaar verbeterd, maar hulp aan kwetsbare kinderen schiet in te veel gevallen tekort. Dat is te lezen in Jaarbericht Kinderrechten 2018. Een zorgwekkend record is het fors gestegen aantal kinderen dat in de gesloten jeugdzorg zit: in 2017 waren dat er 2.710. 

In Jaarbericht 2016 slaan we alarm voor de kwetsbare kinderen in Nederland. Zo zijn over kinderen die worden mishandeld geen goede cijfers beschikbaar. Steeds meer kinderen worden zonder dat de rechter ernaar kijkt in gesloten inrichtingen geplaatst. Bovendien kwamen in 2015 bijna vierduizend vluchtelingenkinderen zonder voogd of ouders aan in Nederland, bijna vier keer zo veel als in 2014.

UNICEF komt op voor kinderrechten in het Koninkrijk der Nederlanden.

UNICEF komt op voor kinderrechten in het Koninkrijk der Nederlanden.

Child Notices

In de asielprocedure maakt de overheid gebruik van landenrapporten, de zogenoemde ambtsberichten. UNICEF vindt dat deze ambtsberichten bepaalde kind-specifieke informatie missen. Daarom zijn wij het project Child Notices gestart. Met het ontwikkelen en uitbrengen van kinderambtsberichten, ofwel Child Notices, informeren wij de immigratieautoriteiten, maar ook bijvoorbeeld asieladvocaten en rechters over de situatie van kinderen in de landen van herkomst.

Zo kan men beter geïnformeerde besluiten nemen over het wel of niet mogen blijven van een kind in Nederland. En, als het kind terug moet naar het land van herkomst, over hoe het kind op een veilige wijze terug kan keren.

More info on Child Notices in English please look here.

Voor wie zijn Child Notices bedoeld?

Ieder kind heeft recht op bescherming. Bij de beslissing of een kind een verblijfsvergunning krijgt of terug moet naar het land van herkomst, moet het belang van het kind voorop staan. Daarom hebben we samen met UNICEF België en UNICEF Zweden landenrapporten gepubliceerd waarin de situatie van kinderen in landen van herkomst wordt omschreven. Deze Child Notices moeten immigratieautoriteiten, voogden, mentoren, advocaten, en rechters voorzien van volledige informatie over de leefomstandigheden van kinderen in landen van herkomst. 

Wat staat er in de Child Notices?

UNICEF baseert de Child Notices onder meer op het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Onderwerpen die terugkomen zijn:

  • Wettelijke informatie in relatie tot kinderen
  • Algemene beginselen, zoals non-discriminatie, het belang van het kind en het recht op leven en ontwikkeling
  • Burgerrechten en vrijheden, zoals vrijheid op religie en meningsuiting
  • Jeugdzorg en ondersteuning van gezinnen in alternatieve vorm van opvang
  • Beschermingsmaatregelen voor vluchtelingen, kindsoldaten, alleenstaande minderjarigen en ook bescherming tegen kinderarbeid, kinderhandel en genitale verminking van vrouwen (FGM)
  • Basisrechten, zoals water, voedsel, gezondheid en educatie
  • Voorwaarden voor terugkeer naar het land van herkomst

De richtlijnen voor het opstellen van een Child Notice rapport zijn omschreven in het document: Methodology Guidance (PDF).

Werkgroep Kind in azc

Werkgroep Kind in azc wil de situatie van kinderen (en gezinnen) in azc's verbeteren. De werkgroep doet dit via beleidsbeïnvloeding, belangenbehartiging, onderzoek, kennisverspreiding en concrete verbetervoorstellen. Het collectief richt zich vooral op het terugdringen van het aantal verhuizingen van asielzoekersgezinnen, het afschaffen van gezinslocaties en het verbeteren van de toegang tot en kwaliteit van onderwijs voor asielzoekerskinderen. 

Werkgroep Kind in azc is een coalitie van UNICEF Nederland, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie en War Child.

TeamUp

UNICEF Nederland, War Child en Save the Children vormen samen TeamUp. Dankzij dit project kunnen kinderen in asielopvangcentra in elk geval één keer per week samen spelen en sporten. Dat zorgt ervoor dat hun leven weer structuur krijgt én dat ze weer gewoon kind kunnen zijn.

Lees meer over TeamUp

Kinderrechten in de Nederlandse Cariben

Bonaire, Sint Eustatius en Saba - afgekort de BES-eilanden - zijn onderdeel van Nederland. De Nederlandse overheid is samen met de eilandoverheden verantwoordelijk voor de naleving van de kinderrechten, maar toch leven veel kinderen op de BES-eilanden in onveilige en ongezonde omstandigheden. UNICEF Nederland wil de situatie van deze kinderen verbeteren.

Lees meer over kinderrechten in de Nederlandse Cariben

Kinderhandel in Nederland

Nederland schiet te kort in de bescherming van minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Die conclusie trekken UNICEF Nederland en Defence for Children-ECPAT Nederland op basis van eigen onderzoek in 2012. In het rapport staat de aanpak van kinderhandel in Nederland en de hulp aan de slachtoffers centraal.