Overunicef veelgesteldevragen header1

Veelgestelde vragen

Campagne Overleven in oorlogstijd

 • Jouw donatie helpt kinderen en gezinnen in hun meest dringende behoeften te voorzien. We zorgen dat kinderen levensreddende voeding, schoon water en medische zorg krijgen. Kinderen die trauma’s hebben opgelopen, helpen we met psychosociale zorg. Maar ook op de lange termijn bieden we hulp, bijvoorbeeld door te helpen bij het herstel van belangrijke voorzieningen als waterinfrastructuren of de reparatie van schoolgebouwen en klaslokalen. Zo zorgen we dat kinderen vandaag én morgen niks tekortkomen. 

 • De giftvoorbeelden zijn een indicatie van wat UNICEF met jouw gedoneerde bedrag kan doen. De hulpgoederen zijn voorbeelden van producten die UNICEF daadwerkelijk aan kinderen wereldwijd verstrekt.

 • De donaties zijn voorbeelden van hulpgoederen die UNICEF levert aan kinderen en gezinnen in nood. Jouw gift draagt bij aan de totale noodhulp die we wereldwijd verlenen. Hoewel we niet per persoon een apart pakje verzenden, rekenen we jouw donatie wél mee als een bijdrage aan de categorie van hulpproducten waar je voor kiest. We hebben altijd voorraad nodig, dus jouw donatie is zeer welkom!

 • Wij streven er altijd naar om zoveel mogelijk van de binnengekomen donaties te besteden aan hulp voor kinderen. Om die reden proberen we noodzakelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Van iedere euro ging in 2022 € 0,73 naar kinderen wereldwijd die onze hulp nodig hebben. Ons kostenpercentage was 27 procent.

 • Dat kan natuurlijk. Je kunt doneren via gironummer 121. Het IBAN-nummer is NL86 INGB 0000 0001 21. Helaas kunnen we je op deze manier niet bedanken of op de hoogte houden van de impact die je met jouw steun maakt.

Campagne 'Verzend nu'

 • Van 24 november 2023 t/m 31 januari 2024 loopt de campagne ‘Verzend nu'. Met je donatie bestel je een symbolisch pakje. UNICEF gebruikt het totaal aan donaties om kinderen in noodsituaties in onder meer Oekraïne, Soedan en Palestina precies te geven waaraan op dat moment het meest behoefte is, en daar waar hulp het hardst nodig is. Zo spelen we optimaal in op de behoefte en op actuele omstandigheden. Verder laten we zien hoe hulpgoederen hun plek van bestemming bereiken, van ons distributiecentrum tot de ontvanger. Zo kom je te weten hoe UNICEF werkt en hoe groot de impact is van je donatie.

 • De pakjes die je hebt besteld zijn symbolisch, maar met je bijdrage maak je wel daadwerkelijk hulp aan kinderen in noodsituaties mogelijk. De hulpgoederen die je ziet zijn voorbeelden van producten die UNICEF daadwerkelijk aan kinderen in nood verstrekt. UNICEF beslist ter plekke waar het meest behoefte aan is.

 • Je volgt de reis van een van de vele pakjes van UNICEF die naar kinderen in noodsituaties worden verstuurd. Dit gebeurt vanaf het beginpunt (ons pakhuis in Kopenhagen of een lokale opslagplaats) tot aan de aflevering bij een kind in nood. De reis is dus niet live, maar laat een voorbeeldreis zien die UNICEF-pakketten in het echt afleggen. Alle informatie en beelden die je in de updates ziet zijn echt. De voorbeeldreis die u volgt, gaat naar kinderen in nood in Gaza.

 • Niet allemaal. Naast ons pakhuis in Kopenhagen hebben we nog andere pakhuizen op verschillende locaties in de wereld. Omdat we zo efficiënt en duurzaam mogelijk werken, kopen we producten zoveel mogelijk lokaal in. Ook kopen we op grote schaal in, wat de prijzen drukt. Daarnaast vervoeren we water niet vanuit Kopenhagen, dat wordt lokaal gezuiverd.

 • In de week van 27 november is er bij u thuis wellicht een brief op de mat gevallen van UNICEF Nederland. Dat klopt! Dit is onderdeel van deze campagne.
  Helaas staat er in de betaalinstructie onderaan de brief een kleine typefout in het bankrekeningnummer. In plaats van INBG moet dit uiteraard INGB zijn. 

  Om verwarring te voorkomen, communiceren wij hieronder nogmaals de juiste betaalgegevens: 

  UNICEF Nederland
  NL 86 INGB 0000 000 121

  Excuses voor het ongemak! 

 • De voorraden van hulpgoederen zoals medicijnen raken op, daarom is humanitaire hulp en toegang cruciaal. UNICEF en haar partners zijn ter plaatse bezig met het leveren van onmiddellijke humanitaire ondersteuning, waaronder medische benodigdheden, water en psychosociale ondersteuning. 

 • In rijkere landen zoals Israël, voert de regering zelf de taken uit die UNICEF in minder welvarende landen ondersteunt. We vragen altijd toestemming aan de regering voordat we hulp bieden. Zodat we hun bestaande capaciteit en middelen om kinderen te helpen niet ondermijnen of dupliceren maar juist versterken. UNICEF maakt zich ernstig zorgen over de recente toename van geweld en de impact daarvan op kinderen en hun families, zowel lichamelijk als mentaal. We roepen ook expliciet op tot de vrijlating van gegijzelde Israëlische kinderen. 

 • Op 24 februari 2022 escaleerde de oorlog in Oekraïne. Door het conflict zijn veel mensen op de vlucht geslagen en zijn gezinnen van elkaar gescheiden. Nog steeds is de situatie in Oekraïne een grootschalige humanitaire crisis.  

  UNICEF blijft hulpverlenen in Oekraïne en aan Oekraïense vluchtelingen in andere landen. Inmiddels zijn er 2,4 miljoen kinderen geholpen met toegang tot onderwijs, dankzij het leveren van lesmaterialen of het aanbieden van digitaal onderwijs. Ruim 3,6 miljoen kinderen zijn geholpen met psychosociale ondersteuning en geestelijke gezondheidszorg. Ook op medisch vlak helpt UNICEF. Zo hebben we toegang tot veilig drinkwater geregeld en hebben 7,3 miljoen mensen gebruik gemaakt van de door UNICEF ondersteunde gezondheidsinstellingen en mobiele medische teams.  
   

 • De situatie in Soedan eist een ondenkbaar hoge tol van kinderen. Veertien miljoen kinderen hebben dringend humanitaire hulp nodig, als gevolg van ruim 200 dagen oorlog. Soedan is nu de grootste crisis ter wereld: 3 miljoen kinderen zijn op de vlucht voor geweld, op zoek naar veiligheid, voedsel, onderdak en bescherming.  

  Maar er is ook goed nieuws! UNICEF heeft inmiddels meer dan 3.4 miljoen mensen voorzien van schoon drinkwater en ruim 530.000 getraumatiseerde kinderen geholpen met psychosociale ondersteuning. We behandelen ondervoede kinderen met therapeutische voeding en zorgen dat ontheemde kinderen (digitaal) onderwijs krijgen. Ondanks de zware omstandigheden, blijven we hulpverlenen om alle veertien miljoen kinderen hoop te geven op een toekomst.  

 • UNICEF is er voor, tijdens en na rampen en conflicten. We werken nauw samen met overheden, organisaties, en de lokale bevolking om zoveel mogelijk kinderen in nood te bereiken.

  Gezondheidszorg

  We zetten (tijdelijke) gezondheidscentra op, trainen medisch personeel, vaccineren kinderen tegen gevaarlijke ziektes en zorgen voor medicijnen.

  Water, toiletten en hygiëne

  Schoon water is van levensbelang. Tijdens een humanitaire ramp zorgen we direct voor schoon water en toiletten. Ook geven we voorlichting over hygiëne en delen we hygiënepakketten uit.

  Voeding

  In noodsituaties zetten we een systeem op om ondervoeding bij kinderen snel te kunnen ontdekken en behandelen. We richten voedingscentra in, trainen medisch personeel, ondersteunen zwangere vrouwen, en geven ondervoede kinderen voedingssupplementen en calorierijke voeding om snel aan te sterken.

  Kinderbescherming

  We zorgen voor veilige kindvriendelijke ruimtes waar kinderen kunnen spelen en psychosociale hulp krijgen. Ook registreren we kinderen die hun ouders of verzorgers kwijt zijn en zorgen we dat ze worden opgevangen. Daarnaast mobiliseren we autoriteiten om te zorgen dat de getroffen kinderen niet ten prooi vallen aan uitbuiting, geweld, en misbruik.  

  Onderwijs

  Onderwijs geeft kinderen structuur en een kans op een betere toekomst. Daarom zetten we in noodsituaties tijdelijke onderwijslocaties op en herstellen we beschadigde scholen, zodat kinderen zo snel mogelijk weer onderwijs kunnen volgen. Ook trainen we leraren en zorgen we voor lesmaterialen.

  Geldondersteuning

  Ondersteuning via een geldbedrag is een van de meest efficiënte manieren waarop UNICEF kinderen en kwetsbare gezinnen kan ondersteunen. Met de financiële ondersteuning kunnen ze op de lokale markt kopen wat ze nodig hebben. Van medicijnen tot winterkleding, en van vervoer naar school tot brandstof om hun woning te verwarmen. 

  Korte en lange termijn

  UNICEF biedt hulp in noodsituaties en helpt ook bij de ontwikkeling op langere termijn. Op deze manier pakken we de dringende behoeften aan en werken we tegelijkertijd aan het verminderen van kwetsbaarheden en het versterken van veerkracht. Zo zorgen we voor impact en vooruitgang op de lange termijn. Want de uitdagingen voor kinderen om aanspraak te maken op hun rechten tijdens een humanitaire crisis staan niet los van de uitdagingen in vredestijd.

UNICEF en Djoser

 • Madagaskar is één van de grootste eilanden ter wereld. Het staat bekend om de prachtige natuur en biodiversiteit. Maar het eiland is helaas ook heel kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden. In het (zuid)oosten komen steeds vaker cyclonen, ernstige regenval en overstromingen voor. Terwijl het zuiden juist steeds vaker en langer met ernstige droogte te maken heeft. Daarnaast is het ook een van de armste landen ter wereld. Maar liefst 42% van de kinderen onder de 5 jaar is ondervoed. Veel uitdagingen bij elkaar, en juist daarom is UNICEF aanwezig.

 • Djoser gelooft dat kinderen de sleutel zijn voor een betere toekomst, daarom werken wij al sinds 1993 samen met UNICEF. De kinderrechtenorganisatie van de VN zet zich wereldwijd in om de leefomstandigheden van kinderen structureel te verbeteren. UNICEF kan dit werk doen dankzij bijdragen van regeringen, particulieren en bedrijven zoals Djoser. Samen met UNICEF wil Djoser ervoor zorgen dat ieder kind, kind kan zijn. Altijd en in alle landen waar we naartoe reizen, zoals Madagaskar.

Verkiezingscampagne

 • Kinderen worden door de overheid niet los gezien van hun ouders als het gaat om armoede. Dit blijkt uit het voorbehoud op artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag, dat ervoor zorgt dat de sociale zekerheid voor kinderen en de waarborg op een toereikende levensstandaard, hen niet ten goede komt. Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor de zorg voor hun kinderen, maar er zijn helaas situaties waarin zij dat niet kunnen, willen of doen. Dit komt voor wanneer ouders geen aanspraak op toeslagen maken omdat zij geen verblijfsrecht hebben of ouders die niet in de kosten voorzien van onderhoud van hun kind dat al dan niet tijdelijk elders woont. In die gevallen zouden kinderen zelfstandige aanspraak moeten hebben op voorzieningen omdat zij behoeften én rechten hebben die los (moeten) staan van de vaardigheden of mogelijkheden van hun ouders. Daarnaast worden kinderen nog lang niet altijd betrokken bij de aanpak van armoede in het algemeen of in hun eigen situatie. Ook hieruit blijkt dat kinderen gezien worden als onvoldoende in staat om hun eigen behoeften te kunnen verwoorden. Ouders kunnen nieuwe kleding belangrijk vinden waar een kind misschien een telefoon belangrijker vindt. In de aanpak van armoede, zowel landelijk als lokaal, zowel generiek als individueel, moeten kinderen een eigenstandige positie hebben. 

  Armoede vraagt een ministerie overstijgende visie op de positie, belangen en rechten van kinderen in de aanpak van armoede. Vanuit die visie kan armoede vervolgens integraal en met oog voor die belangen en rechten vanuit alle ministeries worden aangepakt.

 • Ouders zijn verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van kinderen. De overheid heeft vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag de plicht ouders hierin te ondersteunen en te zorgen voor goede omstandigheden en voorzieningen voor kinderen en gezinnen. 

  Uitdagingen samenleving    

  Onze samenleving kent tal van uitdagingen die een grote impact hebben op kinderen. Uitdagingen op het gebied van digitalisering, jeugdzorg, onderwijs, armoede, klimaat, mentale gezondheid, opvang van vluchtelingen en meer.   

  Positie kinderen  

  Kinderen hebben daarnaast een relatief zwakke positie naar politiek en overheid. Kinderen hebben geen stemrecht, zijn minder goed verenigd, tellen economisch minder mee, worden vaak niet gehoord en hebben een kwetsbare en juridisch zwakke positie.  
  Dit vraagt om een visie op de jeugd. Het ontbreken van een visie maakt dat niet holistisch naar kinderen en hun belangen wordt gekeken, beleid en maatregelen doorgaans gefragmenteerd zijn, niet duidelijk is hoe beleid kinderen en jongeren ondersteunt en dat zij zich niet gezien, gehoord, erkend en betrokken voelen. 

 • Onze samenleving kent tal van uitdagingen die een grote impact hebben op kinderen. Uitdagingen op het gebied van digitalisering, jeugdzorg, onderwijs, armoede, klimaat, mentale gezondheid, opvang van vluchtelingen en meer.  

 • De belangen en ontwikkeling van kinderen lijken in de jeugdzorg niet voorop te staan. De Hervormingsagenda Jeugd met als doel de landelijke kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp te verbeteren bevestigt dit. Hierin ontbreekt een ambitie en visie op kinderen. In plaats daarvan zien we dat er voornamelijk wordt gehandeld vanuit een probleemanalyse en financiële overtuiging op dat moment. Dit zou andersom moeten zijn: eerst een visie, gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag, en dan bezien hoe dit financieel kan worden bekostigd. Door dit nu niet te doen maakt het het doel en de belangen in jeugdzorg, een onderwerp dat bij uitstek kinderen raakt, troebel. Kinderen hebben het recht op een goede ontwikkeling en het zwaar laten meewegen van hun belangen in de besluitvorming. Het zou dan ook principieel startpunt moeten zijn van het jeugdzorgbeleid. Onduidelijk is of er in het aanbod van zorg voldoende rekening wordt gehouden met de verschillende levensfases en ontwikkelende vermogens van kinderen. En hoe een overheid haar verantwoordelijkheid ziet bij het opgroeien van kinderen en aan welke eisen ook een overheid moet voldoen om voor kinderen te zorgen wanneer ouders niet voor hun kinderen kunnen of willen zorgen.  

  De basis voor hervormingen in de jeugdzorg ligt er. Bij de uitwerking zorgt een visie op de jeugd dat de rechten en belangen van kinderen centraal komen te staan. De samenhang tussen verschillende domeinen en ministeries komt dan duidelijker, intensiever en concreter naar voren.

 • Het is onvoldoende duidelijk hoe de overheid het belang van het kind meeweegt in besluitvorming over asielopvang. Kinderen in de asielopvang worden beschouwd als onderdeel van een gezin, waarbij de ouders verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun kinderen. Mede daardoor wordt er, zeker in de huidige opvangcrisis, onvoldoende rekening gehouden met de specifieke kwetsbaarheid, noden en behoeften van kinderen. Dit geldt ook voor alleenreizende kinderen (amv), die zonder familie op de vlucht zijn. Een voorbeeld hiervan is het plaatsingsbeleid. Het is in het belang van kinderen dat er op de verblijflocaties toegang is tot onderwijs en dat kinderen in stabiele, reguliere opvanglocaties geplaatst worden. Nu zien we dat meer dan 4.000 kinderen in noodopvanglocaties verblijven, dat kinderen constant moeten verhuizen (soms wel tot 6 keer per jaar), dat de begeleiding van amv niet overal op orde is en dat sommige kinderen al maandenlang niet naar school gaan. Daarnaast wordt er door de overheid anders naar kinderen in de asielopvang gekeken (en voor hen gezorgd) dan naar kinderen met een Nederlands paspoort. Alle kinderen, dus ook kinderen op de vlucht, moeten volgens het VN-Kinderrechtenverdrag kunnen opgroeien in een veilige en gezonde leefomgeving.  

  Met een visie op de jeugd spreekt de overheid zich uit over hoe zij haar verplichting vervult om ouders te ondersteunen en kinderen in kwetsbare situaties extra te beschermen. Deze visie maakt inzichtelijk hoe de overheid het belang van het kind meeweegt in (crisis)besluitvorming, zodat de belangen van kinderen ook in adhoc situaties niet uit het oog wordt verloren.

 • Voor kinderen en gezinnen in Caribisch Nederland is er andere ondersteuning dan voor kinderen die opgroeien in Europees Nederland, terwijl de kinderen in het hele Koninkrijk dezelfde rechten hebben. Voor de Caribische gemeenten (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) gelden andere wetten en regels, zo zijn bijvoorbeeld kinderbijslag, kind gebonden budget, jeugdzorg, kinderopvang en ouderschapsverlof anders geregeld dan in Europees Nederland. Hoewel er door de vele verschillen niet altijd een 1 op 1 vergelijking mogelijk is, zien we dat er voor kinderen op de eilanden minder geregeld is dan in Europees Nederland. De Nederlandse overheid is echter wel samen met de Openbare Lichamen van de eilanden verantwoordelijk voor de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in Caribisch Nederland. De wetten en regels moeten passen in het systeem, context en cultuur van de eilanden, echter moet daarbij de rechten en het belang van het kind wel altijd voorop staan.  

  In een visie op de jeugd moet duidelijk naar voren komen of de nieuwe regering de ambitie heeft om de verplichtingen van de staat en toegang tot (overheid) services op een gelijkwaardig niveau met Europees Nederland te vervullen en organiseren.

 • Kinderen hebben daarnaast een relatief zwakke positie naar politiek en overheid. Kinderen hebben geen stemrecht, zijn minder goed verenigd, tellen economisch minder mee, worden vaak niet gehoord en hebben een kwetsbare en juridisch zwakke positie. 

  Dit vraagt om een visie op de jeugd. Het ontbreken van een visie maakt dat niet holistisch naar kinderen en hun belangen wordt gekeken, beleid en maatregelen doorgaans gefragmenteerd zijn, niet duidelijk is hoe beleid kinderen en jongeren ondersteunt en dat zij zich niet gezien, gehoord, erkend en betrokken voelen. 

 • Het VN-Kinderrechtenverdrag biedt de basis om vanuit kinderrechtenperspectief een visie op de jeugd te maken. Een visie op de jeugd bestaat niet alleen uit een rijtje thema’s, problemen of oplossingen maar begint met de volgende vragen te beantwoorden.

  Kindbeeld, waarde en rol: Wat is het kindbeeld van de coalitiepartijen met andere woorden: Hoe kijken de partijen aan tegen de ontwikkeling, positie en rol van kinderen in de samenleving? En hoe verandert dat gedurende de levensloop van kinderen? 

  Huidige positie en verbeteren: Hoe kijken partijen aan tegen de huidige positie van kinderen en jongeren in de maatschappij? Willen zij, zo ja hoe, deze positie verbeteren? 

  Verantwoordelijkheid overheid: Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de overheid bij het opgroeien van kinderen en jongeren? 

  Gewicht in de schaal: Hoe wordt door de coalitiepartijen het belang van kinderen meegenomen in besluitvorming en het ontwikkelen van wet- en regelgeving? Welk gewicht krijgen de belangen en rechten van kinderen in besluitvorming van de overheid? 

  Betrekken en actorschap jongeren: Hoe gaan de coalitiepartijen kinderen en jongeren betrekken bij het ontwikkelen en uitrollen van beleid? Hoe is de regering van plan hierop te sturen? Hoe wordt ruimte geboden aan betekenisvol meedoen? Hoe faciliteert de overheid mogelijkheden voor kinderen en jongeren om te participeren. 

  Verantwoordelijkheid samenleving: Welke rol en verantwoordelijkheid hebben ouders, het informele netwerk rondom kinderen en het maatschappelijke middenveld bij de ontwikkeling van kinderen? 

  Toekomst: Hoe ziet het opgroeien- en opvoeden van kinderen thuis, op school, op werk, in de vrije tijd en in de digitale wereld er in de toekomst uit?  

  Hele overheid: Wat gaat de regering doen om de visie uit te dragen en te vertalen binnen de gehele rijksoverheid en wie voert daar regie op? En wat doet de regering om andere overheden of daaraan gerelateerde instanties, instellingen of organisaties te stimuleren de visie te omarmen en uit te rollen binnen ieders rollen en verantwoordelijkheden? 

  Budget: Hoeveel wordt er besteed aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren en hoe is dat te zien in de begroting?  

  Evalueren: Op welke momenten evalueert de regering de impact van de visie op de jeugd op het regeringsbeleid? 

Noodhulp Gaza

 • UNICEF is een onpartijdige en neutrale hulporganisatie: we verlenen hulp aan alle kinderen in nood, waar ze zich ook bevinden en ongeacht hun achtergrond, etniciteit, geslacht, religie, taal of beperkingen. 

  UNICEF maakt zich grote zorgen over de fysieke en mentale impact van het geweld op kinderen en hun families.

  UNICEF roept op tot een onmiddellijk en langdurend staakt-het-vuren en onbeperkte toegang voor humanitaire hulp. Ook verzoeken we alle partijen om kinderen onvoorwaardelijk te beschermen tegen de gevolgen van het geweld en hen de speciale bescherming te bieden waar kinderen recht op hebben zoals afgesproken in het internationaal humanitair recht en de rechten van de mens.  Kinderen veroorzaken geen oorlog, maar zijn wel vaak de grootste slachtoffers ervan.
   

 • UNICEF en haar partners zijn ter plaatse bezig met het leveren van onmiddellijke humanitaire ondersteuning, waaronder medische zorg, onderwijs, psychosociale ondersteuning, schoon water, en therapeutische voeding.

  Om dit te kunnen blijven doen is humanitaire toegang cruciaal. Jouw donatie zetten we in voor noodhulp in alle Palestijnse gebieden, waaronder Gaza.

 • UNICEF en haar partners zijn ter plaatse bezig met het leveren van humanitaire hulp, zoals medische benodigdheden, water, brandstof en psychosociale ondersteuning. Om dit te kunnen blijven doen is toegang tot Gaza voor humanitaire hulp cruciaal. De voorraden van hulpgoederen in Gaza, zoals medicijnen, raken op. UNICEF heeft nieuwe hulpgoederen klaarstaan in Egypte, aan de grens met Gaza, om het gebied in te brengen. Jouw donatie zetten we in voor noodhulp in alle regio’s van Palestina, waaronder Gaza.  

 • Jouw donatie zal de meest dringende behoeften van kinderen en gezinnen in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem ondersteunen. We ondersteunen kinderen met onder andere medische zorg, onderwijs, psychosociale ondersteuning, schoon water, en therapeutische voeding. 

 • UNICEF veroordeelt deze ernstige schendingen van rechten ten zeerste. Vele kinderen zijn gedood of gewond geraakt. De toegang in Gaza tot basisvoorzieningen als voedsel, schoon water, onderdak en gezondheidszorg is beperkt. 

  UNICEF roept gewapende groepen en de verantwoordelijken op tot het voorkomen van schendingen van kinderrechten, en het vrijlaten van alle gegijzelde kinderen. Zij moeten zo snel mogelijk herenigd worden met hun families.

 • UNICEF is en blijft in Gaza en zet alles op alles om mensen de hulp te verlenen waar ze recht op hebben. Ondanks de beperkte toegang en onveiligheid hebben we veel mensen kunnen helpen, en zijn er meer dan 700 UNICEF-vrachtwagens met hulpgoederen de grens over gegaan. Ook hebben we voorraden die we al in Gaza hadden ingezet. Al dit is lang niet genoeg. Beperkte toegang tot Gaza en tot specifieke gebieden in Gaza en de onveiligheid beperken de hulpverlening. Alleen bij een onmiddellijk en langdurend humanitair staakt-het-vuren kunnen we de hulp leveren op de schaal die nodig is.

 • UNICEF staat klaar om kinderen te helpen die in conflictgebieden zijn, waar dan ook. In oorlogs- en rampgebieden zijn kinderen het meest in gevaar en lijden ze als eerste en het meest. Tijdens noodsituaties en in moeilijke situaties missen kinderen belangrijke dingen zoals goede gezondheidszorg, onderwijs en bescherming. Soms worden hun geestelijke gezondheid en psychosociale behoeften vergeten, wat langdurige gevolgen kan hebben. Met jouw hulp zal UNICEF onmiddellijke hulp bieden om kinderen in nood te beschermen, zoals medische spullen, noodvoedsel en psychosociale zorg.  

 • UNICEF maakt zich ernstig zorgen over de recente toename van geweld en de impact daarvan op kinderen en hun families, zowel lichamelijk als mentaal. UNICEF roept gewapende groepen en de verantwoordelijken op tot het onmiddellijke vrijlaten van kinderen die in Gaza gegijzeld worden. Zij moeten zo snel mogelijk herenigd worden met hun families.   

  In welvarende landen, zoals Israël, voert de overheid zelf de taken uit die UNICEF in minder welvarende landen ondersteunt. Daarom zijn er geen UNICEF-programma's in deze landen. We vragen altijd toestemming aan de regering voordat we hulp bieden, zodat we hun bestaande capaciteit en middelen om kinderen te helpen niet ondermijnen of dupliceren maar juist versterken. 

 • In rijkere landen zoals Israël, voert de regering zelf de taken uit die UNICEF in armere landen ondersteunt. Daarom zijn UNICEF-programma's in deze landen niet nodig. We vragen altijd toestemming aan de regering voordat we hulp bieden. Zodat we hun bestaande capaciteit en middelen om kinderen te helpen niet ondermijnen of dupliceren maar juist versterken.
  UNICEF maakt zich zorgen over de positie van kinderen die in Gaza gegijzeld worden en roept op tot hun onmiddellijke en veilige vrijlating. Zij moeten zo snel mogelijk herenigd worden met hun familie.

 • UNICEF is 24 uur per dag op rampen voorbereid. Op verschillende plaatsen in de wereld staan pakhuizen met hulpgoederen, die we direct kunnen verspreiden als dat nodig is. Er liggen genoeg goederen klaar om 250.000 mensen drie maanden te kunnen ondersteunen. Omdat we overal ter wereld werken kennen we de situatie ter plekke goed en werken we al nauw samenwerken met lokale overheden en organisaties. Hierdoor kunnen we in het geval van oorlog, een natuurramp of een dreigende hongersnood direct in actie komen om hulp en verlichting te bieden.

Hoe geeft UNICEF hulp?

Doneren - bedrijven

 • Ja, natuurlijk kan dat. Het IBAN-nummer is NL09INGB0000002768. Helaas kunnen we je op deze manier niet bedanken of op de hoogte houden van de impact die je met jouw steun maakt. Lees verder

 • Fijn dat je een bijdrage wilt leveren aan het warm houden van kinderen! Als het je niet lukt om via de website te doneren of liever niet je gegevens afgeeft, kun je ook een bedrag overmaken naar iban NL09INGB0000002768 o.v.v. deken. Alvast hartelijk dank!

 • Donaties vanuit een rekening nummer met een IBAN uit het buitenland kunnen rechtstreeks aan Unicef Nederland gedaan worden op IBAN NL09INGB0000002768 t.n.v. UNICEF Nederland.

Praktische zaken

 • Dat gebeurt op of rond de 26ste van elke maand.

 • Je vindt onder meer ons adres en telefoonnummer op de Contactpagina.

 • Door UNICEF te machtigen besparen we geld aan bank- en verwerkingskosten waardoor we meer voor kinderen kunnen doen. Dankzij machtigingen kunnen we nog meer kinderen helpen. 

  Helaas kunnen wij geen spullen aannemen. UNICEF koopt internationaal op grote schaal hulpgoederen in. Dat is efficiënter dan hulpgoederen die we geschonken krijgen afleveren: als wereldwijde organisatie krijgen we schaalvoordeel in zowel inkoop als transport en waar mogelijk kopen we lokaal in. In Nederland zamelen we geld in om de hulp te kunnen financieren.  

 • Giften geven kun je hier doen - waarvoor dank! We zijn blij met iedere steun. 

  Als donateur kun je nog veel meer doen. Dankzij regelmatige inkomsten kan UNICEF investeren in hulp van blijvend karakter, vooral daar waar dit het hardst nodig is. Je kunt hier donateur worden. 

 • Ja, dat kan. Maar liever werken wij met machtigingen. Omdat de bankkosten dan lager zijn en we nog meer kinderen kunnen helpen.  

 • Wil je zelf een gift overmaken, bijvoorbeeld via internetbankieren? Dat kan. Je kunt doneren via gironummer 121. Het IBAN-nummer is NL86 INGB 0000 0001 21.
  Natuurlijk zijn we blij met iedere gift! Maar als je op deze manier doneert, kunnen we je helaas niet bedanken of op de hoogte houden van de impact die je met jouw steun maakt. Terwijl we het zo ontzettend belangrijk vinden je te laten weten wat jouw gift betekent voor kinderen. Vind jij dat ook, vul dan je naam en adres in bij ‘betalingskenmerk’ of ‘omschrijving’. Zo weten wij dat we contact met je mogen opnemen. Een mailtje sturen mag ook: geef je adres aan ons door via info@unicef.nl.

 • Met een creditcard betalen kan niet. Op deze site is het wel mogelijk om een structurele machtiging of een éénmalige machtiging af te geven. 

 • Je kunt een adreswijziging (post- en/of e-mailadres) doorgeven via ons wijzigingsformulier.

  Andere wijzigingen kun je aan ons doorgeven via het formulier op de contactpagina.

 • Je kunt je bankrekeningnummer laten wijzigen door een e-mail te sturen naar info@unicef.nl. Vermeld daarin je oude en je nieuwe bankrekeningnummer en de data waarop de wijziging ingaat.

 • Voor de e-mails die je als vrijwilliger ontvangt is er geen mogelijkheid tot afmelden, maar geef vooral aan als je meer of te veel van ons ontvangt, mail hierover met de collega's van klantenservice.

 • Ja, dat kan via onze Opzegpagina

 • Er zijn miljoenen kinderen in de wereld die je steun hard nodig hebben. Eén kind rechtstreeks steunen kan niet via UNICEF. Wij doen ons best voor alle kinderen in een dorp of gemeenschap op de wereld die hulp nodig hebben. 

 • “Mijn eenmalige gift” is een initiatief van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland, ter vervanging van de acceptgiro die per 1 juni 2023 niet meer verwerkt wordt door de Nederlandse banken. UNICEF biedt “Mijn eenmalige gift” niet aan omdat deze manier van betalen extra kosten met zich meebrengt; kosten die we liever niet maken om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen.  

  Uiteraard helpen wij u graag om een andere manier van betalen te vinden die het beste bij u past. Klik op de oranje “doneren” knop op onze website om te kiezen voor een maandelijkse of eenmalige donatie en betaal gemakkelijk online. Komt u er niet uit? Bel ons en we helpen u graag verder. We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9 tot 17 uur via 088 - 444 96 66 (lokaal tarief). 

 • Wil je je machtiging om financiële redenen stopzetten? Dan wijzen we je er graag op dat je ook alleen kunt geven als het je uitkomt. Als flexdonateur bepaal je elke maand zelf of je wel of niet doneert. 

  Besluit je toch om ons werk voor kinderen wereldwijd niet langer te steunen? Je kunt je donatie stopzetten op onze Opzegpagina

 • Het verkorte gironummer 121 van UNICEF wordt in een internetbankieromgeving automatisch omgenummerd. Voor goede doelen is een uitzondering gemaakt voor wat betreft het verplichte gebruik van IBAN-nummers.  

  Ons volledige IBAN-nummer is: NL86 INGB 0000 0001 21 

 • Ja dat klopt. CM.com is onze betaalpartner die er voor zorgt dat u uw donatie zo makkelijk mogelijk over kan maken.

 • Kinderen helpen is onze grootste prioriteit. We hebben helaas maar zeer beperkte capaciteit om rondleidingen voor bezoekers te organiseren. Liever besteden we onze middelen en tijd zo veel mogelijk aan het ondersteunen van kinderen met onderwijs, noodhulp, gezondheidszorg en wat er nog meer nodig is. Wie wil weten hoe we precies die hulp verlenen, verwijzen we naar ons jaarverslag en de projectrapportages. 

 • UNICEF Nederland heeft voor ontvangsten uit nalatenschappen de volgende speciale bankrekening: NL23 ABNA 0240 2679 82. Dit nummer is alleen voor nalatenschappen. Andere giften zijn welkom op NL86 INGB 0000 0001 21, of doneer online.

  Goede doelen worden jaarlijks gecontroleerd door een accountant en moeten ontvangen gelden verantwoorden. We verzoeken u daarom een legaat of erfdeel vooraf aan te melden. Meer informatie voor executeurs vindt u hier.

Klachten en vragen

 • Ben je niet tevreden over de werkwijze van UNICEF Nederland? Wil je een klacht met ons delen? Neem vooral contact met ons op via het contactformulier of bel ons.

  Wij leren hier graag van en beschouwen jouw informatie als een manier om ons werk te verbeteren. Het klachtenreglement kunt u hier raadplegen (English complaints procedure can be found here) Hartelijk dank voor de moeite!

 • Als je vragen of opmerkingen hebt over de straat- of deurwerving bij jou in de buurt, dan horen wij dat graag. Graag horen we de datum en de locatie of het adres. Vraag eventueel om de identificatiekaart en noteer de naam van de werver en het ID-nummer. 

  Dit zijn onze contactgegevens: 

  E-mail: info@unicef.nl 
  Postadres: Postbus 95375, 2509 CJ Den Haag 
  Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 74, 2594 AW Den Haag 

  Telefoonnummer: 088-444 96 66 

  We zijn bereikbaar op: 

  maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur.

 • UNICEF is een bekende, krachtige naam die soms door derden wordt misbruikt. Bijvoorbeeld door bedrijven die ons logo op hun website zetten zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt, of er worden (e-mail)berichten verstuurd waarin onze naam ten onrechte wordt genoemd. We doen er alles aan om te voorkomen dat organisaties en personen de naam van UNICEF voor eigen gewin verkeerd gebruiken. Mocht je een bericht van of over UNICEF tegenkomen dat je niet vertrouwt, dan kun je dat melden via: info@unicef.nl 

 • De wervers zijn te herkennen aan de UNICEF-kleding die ze dragen en aan een identificatiekaart met een ID-nummer. De UNICEF-kleding bestaat uit witte of blauwe jassen of t-shirts met het UNICEF-logo. Via onze pagina over straatwerving kun je nakijken waar deze week straat- en deurwerving plaatsvindt.

 • Ben je gebeld door UNICEF? Dan zou kunnen! Waarschijnlijk hebben we je geprobeerd te bereiken om je te vertellen over een van onze projecten en hoe jij die als (ex-) donateur kunt steunen. We hebben een lijst met telefoonnummers waarop je kunt zien of wij het waren.

Hoe werkt UNICEF?

 • UNICEF Internationaal verdeelt het geld dat binnenkomt over de landen waar hulp nodig is. Zo komt het geld daar waar het hardste nodig is. Ons doel is zo veel mogelijk kinderen helpen. Een uitgebreide verantwoording vind je in ons jaarverslag

 • In Den Haag staat het hoofdkantoor van UNICEF Nederland. Hier werken rond de 120 mensen. Daarnaast heeft UNICEF ambassadeurs en meer dan 2.000 vrijwilligers. Zij geven bijvoorbeeld les over UNICEF op scholen of organiseren de UNICEF Loop. 

 • De ambassadeurs van UNICEF Nederland zijn: Paul van Vliet, Monique van de Ven, Sipke Jan Bousema, Trijntje Oosterhuis, Jörgen Raymann, Edwin Evers, Renate Verbaan, Claudia de Breij, Ranomi Kromowidjojo, Klaas van Kruistum, Guus Meeuwis en Nicolette van Dam. Ze zetten zich vrijwillig voor UNICEF in en krijgen er dus niet voor betaald. Lees meer over onze ambassadeurs

 • UNICEF wil zoveel mogelijk steun krijgen voor het verbeteren van de levensomstandigheden van kwetsbare kinderen, waar dan ook ter wereld. Om dat voor elkaar te krijgen, is een professionele organisatie nodig met ervaren medewerkers. De functie van directeur is meer dan een fulltime baan. Daar hoort een bepaalde beloning bij. Lees meer over de hoogte van de beloning van onze directie. 

  Bij de bepaling van het directiesalaris zijn de richtlijnen van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland ons uitgangspunt. Deze richtlijnen zijn in 2005 opgesteld op basis van het advies van de Commissie Wijffels, die regels heeft opgesteld waar goed bestuur en salarissen van directeuren van goede doelen aan moeten voldoen. Het salaris van onze directie voldoet hier volledig aan. En zo hoort het natuurlijk ook. 

 • Ja, UNICEF wordt erkend als goed doel door de Nederlandse overheid:  

  • We hebben het CBF-keurmerk, wat betekent dat we maximaal 25 procent van onze inkomsten besteden aan fondsenwerving. UNICEF Nederland blijft daar ver onder.  
  • We hebben de ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst onze organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als donateur kun je daardoor je schenking aftrekken van de belastingen. Ook hoeven wij geen schenk- en/of erfbelasting te betalen over ontvangen gelden. Alle giften komen daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor kinderen wereldwijd.  
 • In uitzonderingsgevallen collecteren vrijwilligers voor UNICEF. Deze vrijwilligers dragen altijd een UNICEF-vrijwilligerspas en hebben bij de gemeente een collectevergunning aangevraagd. Straat- of deurwervers worden vaker ingezet. Zij nemen geen contant geld aan, maar vragen om een machtiging.