meisje met wintermuts

Hoe zijn wij georganiseerd?

In overeenstemming met de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen zijn de functies besturen, toezicht houden en uitvoeren gescheiden in het besturingsmodel van UNICEF Nederland. Dit betekent dat de directie, bestaande uit de directeur-bestuurder, verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing van onze stichting. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever en adviseur van de directie. Ook houden zij toezicht op het behalen van de doelstellingen zoals in de statuten beschreven. 

Directie 

Suzanne Laszlo is sinds 2016 directeur-bestuurder van UNICEF Nederland. Als directeur geeft Suzanne leiding aan het managementteam wat gezamenlijk verantwoordelijk is voor de realisatie van onze doelen. Ook is zij verantwoordelijk voor het behalen van onze doelstellingen op het gebied van kinderrechten, de hiervoor benodigde inkomsten en de 120 medewerkers en ruim 1.700 vrijwilligers die verbonden zijn aan UNICEF. Het managementteam bestaat uit zes managers die verantwoordelijk zijn voor:  

 • Communicatie 
 • Particuliere fondsenwerving 
 • Partnerschappen en grote gevers  
 • Pleitbezorging & Programma’s  
 • Tech & Data  
 • Financiën

UNICEF Nederland heeft diverse organen die de directie adviseren over relevante zaken. Het jongerenpanel adviseert over belangrijke onderwerpen die spelen onder jongeren. De Vrijwilligersraad adviseert over zaken die de vrijwilligersorganisatie aangaan. En de Ondernemingsraad adviseert over zaken die medewerkers aangaan. 

Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en is werkgever van de directie. De Raad stelt het beleid van UNICEF Nederland op hoofdlijnen vast, ziet toe op de uitvoering daarvan, fungeert als klankbord voor de directie en geeft advies. Leden van de Raad van Toezicht zijn: 

 • Just Spee, voorzitter 
 • Bruno Bruins 
 • Caroline Princen 
 • Chris Figee 
 • Janine Vos 
 • Karen Coesmans (trainee) 
 • Karin Arts 
 • Lucas van Eeghen 
 • Marie-José Willemse 

Meer informatie over de leden van de Raad van Toezicht en de specifieke aandachtsgebieden van de toezichthouders vind je in ons Impact Report.   

Erkenning

UNICEF Nederland is erkend door het CBF. Lees wat dat inhoudt en bekijk ons CBF-paspoort.

Integriteit en gedragscode

Ons integriteitsbeleid (PDF) geeft een samenhangend kader waarin het door UNICEF Nederland gewenste gedrag van haar medewerkers, vrijwilligers, ambassadeurs en anderen die voor of namens UNICEF Nederland werken, beschreven staat, en hoe dat gewenste gedrag gehandhaafd wordt.