Algemene voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op je deelname aan de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE 2019. We adviseren je deze voorwaarden goed door te nemen.

Met je inschrijving voor deelname aan de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE 2019 ben je op de hoogte van en akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. Staat in het document 'deelnemer' vermeld, dan word jij daarmee bedoeld. Uiteraard gaan we ervan uit dat je alle informatie op onze website over deze unieke uitdaging hebt gelezen.

Organisatie
UNICEF Nederland
Postbus 95375
2509 CJ Den Haag
KvK: 27102631
IBAN-nummer: NL86 INGB 0000 0001 21
RSIN (Fiscaal nummer): 0034.17.177
marathonkenia@unicefnederland.nl

1. Algemeen

1.1. De UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE 2019 is een evenement waarbij fondsenwerving én het lopen van een marathon in de Rift Valley in Kenia centraal staan. De deelnemer verblijft een week in Kenia. Hierbij zijn een bezoek aan een wildpark, een bezoek aan het project Football for Water, een verblijf in het High Altitude Training Centre en uiteraard de afsluitende marathon in de omgeving van het High Altitude Training Centre inbegrepen. De deelnemer werft een sponsorbijdrage voor UNICEF Nederland.

1.2. Deelname aan de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE 2019 is voorbehouden aan personen van minimaal 18 jaar. Deelnemen aan de challenge vindt plaats op persoonlijke titel. Het overdragen van een deelname is niet mogelijk. Indien de challenge het maximale aantal deelnemers heeft bereikt, kunnen belangstellenden op een wachtlijst worden geplaatst. De afhandeling van de wachtlijst vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

1.3 De UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE 2019 vindt plaats in Kenia van 8 tot en met 15 juni 2019. Tijdens de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE 2019 loopt de deelnemer een exclusieve marathon in de Rift Valley. De afstand van de marathon bedraagt 42.195 meter en vindt plaats op een hoogte van zo'n 2.500 meter in en rond de plaats Iten. Voorafgaand aan de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE 2019 werft iedere deelnemer fondsen ten behoeve van UNICEF Nederland.

2. Fondsenwerving

2.1. Alle fondsen die de deelnemer in het kader van de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE 2019 werft komen ten goede aan UNICEF Nederland. Die zal het totale sponsorbedrag besteden aan het project Football for Water.

2.2. Deelname aan de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE is alleen mogelijk als de deelnemer tenminste EUR 5.000,- aan fondsen werft. EUR 4.000 van dit totaalbedrag moet uiterlijk op 27 mei 2019 (elf dagen voor de vertrekdatum) bijgeschreven zijn op de persoonlijke actiepagina van de deelnemer. Het totale bedrag van EUR 5.000,- aan sponsorgelden moet op uiterlijk 30 juni 2019 bijgeschreven zijn op de persoonlijke actiepagina van de deelnemer. UNICEF Nederland heeft het recht de deelnemer uit te sluiten van deelname als op beide genoemde data de bijbehorende bedragen niet zijn bijgeschreven. Bij annulering van deelname door de deelnemer worden de tot dat moment behaalde sponsorgelden niet gerestitueerd. Bij het niet-doorgaan van de reis om redenen vermeld in artikel 2.9 volgt overleg met de deelnemers over het al dan niet restitueren van de behaalde sponsorbedragen.

2.3. Denkt de deelnemer dat de minimale sponsorbijdrage van EUR 5.000,- niet op tijd behaald zal worden, dan dient hij of zij UNICEF Nederland hiervan direct op de hoogte te stellen.

2.4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor fondsenwerving. Alle fondsenwerving vindt plaats voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Ook moet de deelnemer rekening houden met het feit dat een vergunning is vereist voor collecteren (openbare ruimtes en deur-tot-deur). De deelnemer verricht de fondsenwerving geheel op eigen naam. Het is hierbij niet toegestaan zich voor te doen als medewerker of vertegenwoordiger van UNICEF Nederland.

2.5. In het geval de deelnemer opgehaalde fondsen wil gebruiken voor het financieren van de eigen deelnamekosten, is dit alleen toegestaan als dit niet ten koste gaat van de minimale sponsorbijdrage van EUR 5.000,-. Het is hierbij niet toegestaan om deze fondsen -– die de eigen deelnamekosten dekken – te werven via de persoonlijke actiepagina op helpmee.unicef.nl/riftvalley.

2.6. De deelnemer is toegestaan de naam en het 'In actie voor'-logo van UNICEF Nederland te gebruiken voor fondsenwerving. De deelnemers ontvangen de benodigde materialen na hun inschrijving. Gebruik van andere logo's dan in het deelnemerspakket verstrekt, is niet toegestaan. Alle andere materialen waarin het werk en de rol van UNICEF Nederland worden beschreven, moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan UNICEF Nederland.

2.7. UNICEF Nederland geeft hierbij deelnemers te kennen dat UNICEF Nederland geen ontvangstbewijs met BTW-vermelding kan uitschrijven aan derden die in ruil voor hun donatie een tegenprestatie hebben ontvangen. Dit is ook van toepassing op donaties die bestemd zijn om reiskosten te dekken. Wel is het mogelijk dat UNICEF Nederland een betalingsbewijs uitschrijft.

2.8 Mocht om welke reden dan ook de deelnemer afzien van deelname (hierbij zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing), dan blijven de inmiddels verworven sponsorgelden aan UNICEF Nederland toebehoren. Met toekenning van de annulering wordt wel afgezien van de - eventueel nog aanwezige - verplichting om het restant van de minimaal EUR 5.000,- bijeen te werven.

2.9 UNICEF Nederland behoudt zich het recht voor de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE te annuleren. Hoofdoorzaken voor dit besluit kunnen zijn het niet kunnen garanderen van de veiligheid voor de deelnemers, of een onvoldoende aantal deelnemers (het minimumaantal is twintig). In beide gevallen wordt er met de deelnemers overlegd welke alternatieven er mogelijk zijn. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om het evenement op een later moment te laten doorgaan, of om het definitief af te gelasten. In beide gevallen zal aangeboden worden het intussen verworven bedrag aan fundraising te restitueren aan de sponsors, of om dit bedrag toch aan het project Football for Water te besteden.

3. De reis

3.1 UNICEF Nederland draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor de volledige reis in het kader van de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE.

3.2 Als de deelnemer zich heeft aangemeld, alle benodigde gegevens aan de organisatie heeft doorgegeven én akkoord is met de voorwaarden, dan geldt dit als een definitieve boeking. Bij wijzigingen en annuleringen zijn de voorwaarden zoals benoemd in dit artikel 3 van toepassing.

3.3 Nadat UNICEF Nederland de gehele betaling heeft ontvangen, ontvangt de deelnemer uiterlijk een week voor vertrek de reispapieren. In deze reispapieren staan alle reisgegevens vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer de gegevens op de tickets en (eventuele) vouchers op juistheid te controleren. Constateert de deelnemer onregelmatigheden, dan dient hij of zij zo snel mogelijk contact op te nemen met UNICEF Nederland.

3.4 Bij aankomst in Kenia moet het paspoort van de deelnemer nog minimaal zes maanden geldig zijn. Aanschaffen van een nieuw paspoort vindt plaats op uiterlijk 31 december 2018. Dit in verband met de aanschaf van de tickets voor de deelnemers. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en juist doorgeven van de paspoortgegevens ligt bij de deelnemer. Het paspoort moet hierbij ook minimaal één lege visumpagina bevatten voor het stempel van de douane. Heeft een deelnemer niet de Nederlandse nationaliteit, dan dient de deelnemer altijd bij de ambassade van Kenia na te gaan of een visum vereist is. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer over de juiste reispapieren te beschikken. UNICEF Nederland kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

3.5 De deelnemer dient zelf bij de daarvoor bevoegde instanties te informeren of vaccinaties voor de reis noodzakelijk zijn. Actuele informatie betreffende vaccinaties en andere gegevens over gezondheid en reizen zijn o.a. te vinden op de site van KLM Travel Services: klmhealthservices.com. Informatie op deze website is afkomstig van een onafhankelijke derde partij en UNICEF Nederland staat niet in voor de juistheid hiervan.

3.6 De reiskosten voor deelname bedragen EUR 1.750,- , inclusief vliegtickets (zowel retour Amsterdam-Nairobi als het retourticket voor de binnenlandse vlucht Iten – Nairobi). Betaling van de deelnamekosten vindt plaats door middel van overschrijving door de deelnemer. Bij inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur met daarop het totaalbedrag en de twee betaaltermijnen met de daarbij behorende bedragen. De eerste termijn vervalt binnen 14 dagen na bevestiging van inschrijving en de ontvangen nota  (30 procent van de totale kosten = € 525,-). De tweede termijn betaalt de deelnemer uiterlijk op 1 maart 2019 (70 procent van de kosten = € 1.225,-). Heeft de deelnemer de betaling van de deelnamekosten niet tijdig voldaan, dan behoudt UNICEF Nederland zich het recht voor hem of haar uit te sluiten van deelname aan de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE.

3.7 De voorwaarden van de door UNICEF Nederland geselecteerde luchtvaartmaatschappij zijn van toepassing op de voor de deelnemer geboekte vluchten van en naar Kenia. Voor de voorwaarden en contactgegevens verwijst UNICEF Nederland naar de website van de luchtvaartmaatschappij.

4. De marathon in Rift Valley

4.1 Aan de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE zijn risico's verbonden. De marathon vindt plaats onder moeilijke omstandigheden en is bedoeld voor personen die in een goede conditie verkeren. De loopclinics en laatste trainingen vinden plaats in het High Altitude Training Centre, de marathon zelf vindt plaats op de openbare (meest onverharde) weg. Het parcours van de marathon leidt de lopers over deels slechte wegen. De veiligheid van de lopers tijdens de marathon en de gehele reis door Kenia heeft uiteraard zoveel mogelijk de aandacht van de organisatie. Daarnaast houdt de organisatie rekening met het feit dat Kenia in veel opzichten een onveilig land is. Zo kent het land een hoge graad van gewelddadige criminaliteit en is deze criminaliteit een extra risicofactor voor buitenlandse werknemers. De afgelopen jaren hebben op verschillende plekken in Kenia (o.a. een winkelcentrum in Nairobi) terroristische aanslagen plaatsgevonden. Het gebied waar de marathon plaatsvindt, is relatief veilig. Bij het inschatten van het veiligheidsrisico staat UNICEF Nederland voortdurend in contact met de lokale autoriteiten en de lokale organisatie van de marathon.

UNICEF Nederland raadt de deelnemers aan zich zowel mentaal als fysiek goed op de reis voor te bereiden. Onderdeel van dit advies is het ondergaan van een sportkeuring bij een erkend instituut. Het overleggen van een sportkeuring is echter geen voorwaarde voor deelname.

Verder zijn de deelnemers verplicht zowel een reis- als annuleringsverzekering (inclusief aansprakelijksheidscomponent) af te sluiten. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van de verzekering (bijvoorbeeld de aanwezigheid van werelddekking). De kosten van zowel sportkeuring, reis- en annuleringsverzekering (inclusief aansprakelijkheidscomponent) zijn niet bij de reiskosten van de deelnemer inbegrepen.

Deelname aan de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE  is op eigen risico.

4.2 Het is de deelnemer niet toegestaan de marathonroute en het High Altitude Training Centre te verlaten zonder de reisleiding hierover te informeren. Binnen de daarvoor beschikbare tijd in Nairobi is het wel toegestaan op eigen gelegenheid zich buiten het hotel te begeven. Wel is het raadzaam de organisatieleiding hiervan op de hoogte te stellen. De deelnemer dient altijd de instructies van UNICEF Nederland en zijn partners op te volgen. Ook wijst UNICEF Nederland op mogelijke veiligheidsrisico’s voor het verblijf in Kenia in het algemeen en het verblijf in Nairobi in het bijzonder.

4.3 De deelnemer dient zelf te zorgen voor een adequate fysieke en psychische voorbereiding op de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om UNICEF Nederland te informeren over zijn of haar lichamelijke en/of geestelijke conditie als dit kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de deelnemer zelf of voor de andere reizigers.

4.4 UNICEF Nederland behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelname aan de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE te weigeren als de deelnemer daar aanleiding toe geeft door gedrag, wijze van fondsenwerving of fysieke en/of psychische gesteldheid.

5. Verzekering en annulering

5.1 De deelnemer is verplicht om zelf zorg te dragen voor een reis- en annuleringsverzekering (inclusief aansprakelijkheidscomponent) die voldoende dekking biedt ten aanzien van de risico’s verbonden aan de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE.

5.2 Bij annulering van deelname aan de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE is UNICEF Nederland slechts verplicht de verschuldigde deelnamekosten te vergoeden aan de deelnemer, waarop reeds gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. Afhankelijk van het moment waarop de annulering plaatsvindt, zijn er verschillende annuleringsbepalingen van toepassing. Te allen tijde dient de deelnemer er rekening mee te houden dat aan een annulering kosten zijn verbonden. UNICEF Nederland adviseert daarom de deelnemer altijd een annuleringsverzekering af te sluiten.

5.3 Bij annulering van deelname aan de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE zijn, afhankelijk van het aantal dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van het event, de volgende restitutiebedragen van toepassing:

Annuleringsvoorwaarden deelnamekosten

  • Meer dan 100 dagen voorafgaand aan de reis: 90% restitutie van het netto tarief
  • 99 dagen tot en met 35 dagen voorafgaand aan de reis: 70% restitutie van het netto tarief
  • 34 dagen tot dag van vertrek: geen teruggave

5.4 Voor de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE geldt een minimumaantal deelnemers van 20 bij uiterlijk 130 dagen voor de vertrekdatum. Wanneer het minimumaantal deelnemers niet behaald wordt, behoudt UNICEF Nederland zich het recht voor de reis te annuleren zonder enige vergoeding daarvoor verschuldigd te zijn.

6. Communicatie en beeldmateriaal

6.1 UNICEF Nederland houdt de deelnemer via e-mail en - in mindere mate - social media op de hoogte van ontwikkelingen. In aanloop naar het evenement zijn diverse momenten - waaronder informatieavonden - waarop de deelnemers informatie ontvangen. De deelnemers ontvangen de exacte data van deze avonden na de inschrijving.

6.2 UNICEF Nederland maakt van de eerste editie van de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE beeldmateriaal, zoals foto's en video’s. Dit geldt ook voor de andere evenementen – zoals de informatieavonden – die UNICEF Nederland in dat kader organiseert. De deelnemer gaat akkoord met het feit dat UNICEF Nederland dit materiaal kosteloos en onvoorwaardelijk mag gebruiken (onder andere voor drukwerk, op internet en voor video’s voor promotionele doeleinden).

6.3 Deelnemers ontvangen na inschrijving een informatiepakket (online) en krijgen de beschikking over verschillende communicatiemiddelen. Gebruik van deze communicatiemiddelen door de deelnemers is alleen toegestaan voor de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE, zoals fundraising. Het is de deelnemers hierbij niet toegestaan de middelen te hanteren als zijnde vertegenwoordiger/werknemer van UNICEF, maar slechts als deelnemer aan de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE.

7. Ontevreden of klachten

7.1 Indien de deelnemer klachten heeft over de reis, dan dient hij of zij dit direct te melden aan de vertegenwoordiging van UNICEF Nederland ter plaatse. Indien de klacht naar de mening van de deelnemer niet naar behoren wordt opgelost, dient hij of zij direct telefonisch of per e-mail contact op te nemen met UNICEF Nederland. Deze handelwijze is absoluut noodzakelijk omdat op het moment dat de deelnemer de klacht kenbaar maakt, meestal direct een oplossing geboden kan worden. Indien de klacht ter plaatse niet naar bevrediging is opgelost, dient de deelnemer uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis de klacht schriftelijk (met een motivatie) in te dienen. Indien de deelnemer niet tijdig volgens deze regels de klacht indient, verliest hij of zij een eventueel recht tot terugbetaling van kosten of vergoeding van schade uit hoofde van die klacht.

8. Overig

8.1 Aanvullingen op of afwijkingen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk vastgelegd.

8.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

8.3 Op de deelname aan de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE en op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn evenals op alle andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit deelname aan de UNICEF RIFT VALLEY MARATHON EXPERIENCE  of uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank Den Haag.