jongeren met mobieltjes jongeren met mobieltjes

Essaybundel ‘Kinderrechten in de digitale wereld’

Om bij te dragen aan kennisuitwisseling gericht op het veiliger, toegankelijker en rechtvaardiger maken van de digitale wereld voor kinderen heeft UNICEF Nederland samen met Universiteit Leiden en Kennisnet een essaybundel gepubliceerd. Met de bundel ‘Kinderrechten in de digitale wereld’ delen we wetenschappelijke kennis en bieden we handvatten om de rechten van kinderen online beter te borgen.

Online vraagstukken

In de essaybundel reflecteren experts op de vraagstukken: digitale inclusie, schadelijke content, digitale weerbaarheid, mentale impact van sociale media, dataficering in het onderwijs, wetgeving met betrekking tot online seksueel misbruik en economische exploitatie. Daarnaast worden er aanbevelingen aan de overheid, het bedrijfsleven, professionals en opvoeders gedaan.

Acht wetenschappelijke essays over online vraagstukken die kinderen raken

Download de Essaybundel ‘Kinderrechten in de digitale wereld’

Vaardigheden, bescherming en mentale impact

De essays, die zijn uitgegeven van oktober 2023 tot en met februari 2024, zijn in te delen in drie hoofdonderwerpen:

Vaardigheden in de digitale wereld

Kinderen hebben het recht op gelijke kansen om mee te doen aan de digitale samenleving. Essay 1 en essay 3 gaan hier dieper op in.

De moderne klas is een leeromgeving waarin allerlei digitale educatieve platforms versmelten met onderwijs en leerlingen intensief worden geanalyseerd. Lees hier meer over in essay 3.

Bescherming in de digitale wereld

Kinderen hebben het recht beschermd te worden tegen schadelijke online content. Hierover gaat essay 2.

In de online wereld lopen kinderen het risico op seksueel misbruik en uitbuiting, door bijvoorbeeld het delen van seksueel getint beeldmateriaal. Hier gaat essay 6 op in.

Achter het voor kinderen aantrekkelijke karakter van digitale diensten gaan (mogelijk) oneerlijke of schadelijke handelspraktijken schuil. Hierover gaat essay 7.

Digitale wereld en mentale impact

Met de groei van de digitale leefomgeving is ook de vraag opgekomen in hoeverre dit impact heeft op het welzijn van kinderen. Deze vraag staat centraal in essay 4.

Hoe te zorgen dat kinderen de kansen van de onlinewereld met succes benutten en tegelijkertijd op een weerbare manier om kunnen gaan met de risico's, staat centraal in:

In essay 8, het laatste essay van de bundel, reflecteren de auteurs van de Universiteit Leiden en UNICEF Nederland vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag op de eerder gepubliceerde essays.

Tijdens een symposium in februari 2024 werd de essaybundel gepresenteerd en aangeboden aan de staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, verantwoordelijk voor digitalisering.

Om de opgedane kennis breder te verspreiden is de essaybundel in het Engels vertaald

Essay collection ‘Children's rights in the digital world’

Samenwerking

Aan de essayreeks werken naast de Universiteit Leiden en Kennisnet, diverse experts mee. Zij zijn verbonden aan de Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, John Dewey College, Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM), Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) en Autoriteit Consument & Markt.