Wedstrijdreglement Paul van Vliet Award

Op deze wedstrijd is een wedstrijdreglement van toepassing. Deze staat hieronder vermeld. Door deel te nemen aan deze wedstrijd en/of inzending van het aanmeldformulier geef je aan dat je akkoord bent met het wedstrijdreglement. In de gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet beslist UNICEF Nederland. Dit reglement is in samenwerking met de Efteling opgesteld door UNICEF Nederland op 28 februari 2013.

Meedingen naar de UNICEF Paul van Vliet Award staat open voor alle in Nederland geregistreerde organisaties, stichtingen, instellingen, scholen, buurthuizen, wijkinitiatieven of bedrijven die een duidelijk doel of project hebben. Het project/doel heeft impact op de ontwikkeling van jongeren tussen de 10 en 18 jaar, waarbij jongeren bij voorkeur zelf actief betrokken zijn en/of een stem hebben in het project. Betaalde medewerkers van UNICEF Nederland kunnen niet meedingen naar de Award. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met toepasselijkheid van dit reglement.

De Award die een deelnemer uitgereikt kan krijgen bij deelname aan deze wedstrijd, bestaat uit een beeld en een geldbedrag van €10.000. Met dit bedrag wordt de uitvoering van het idee binnen één jaar na afloop van de Award gestart.

Inschrijving voor deelname aan de wedstrijd vindt plaats via internet. Inschrijvingen en inzendingen die na de sluitingsdatum en het sluitingstijdstip worden ontvangen zullen niet in de jurering worden meegenomen. Het tijdstip van ontvangst door UNICEF Nederland is beslissend. UNICEF Nederland is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de digitale verzending van de inschrijving door een deelnemer. 

De criteria waaraan de inschrijving en de inzendingen dienen te voldoen staan vermeld op de site. Onvolledig ingevulde inschrijvingsformulieren worden niet in behandeling genomen en dingen niet mee naar de Award. Per deelnemende organisatie kan jaarlijks slechts één maal worden ingeschreven. De deelnemer garandeert dat zijn of haar inzending het resultaat is van eigen werk. De deelnemer zal de organisatie en de jury vrijwaren van alle vorderingen uitgaande van derden die beweren dat het ingezonden plan inbreuk maakt op intellectuele rechten.

Beoordeling van de inzendingen vindt als volgt plaats. Alle tijdig ontvangen inzendingen worden geplaatst op een longlist. Een interne jury maakt hiervan een shortlist. De interne jury selecteert drie genomineerden. Deze genomineerden gaan door naar het event dat jaarlijks in de Efteling georganiseerd wordt. Daarnaast selecteert de interne jury zeven organisaties, die in aanmerking kunnen komen voor een wildcard door een online publiekstem. Er worden twee wildcards uitgereikt aan de organisaties die het hoogst aantal stemmen hebben. De twee organisaties met een wildcard en de drie genomineerden gaan samen naar de Award uitreiking. Daar presenteren de vijf genomineerden hun project/doel voor de officiële jury. Deze jury beslist ter plekke (na beraad) wie de Award gewonnen heeft.

Een eventueel intellectueel eigendomsrecht op een inzending blijft bij de deelnemer en wordt niet overgedragen aan UNICEF Nederland. De deelnemer verklaart zich akkoord, in het geval hij of zij winnaar c.q. genomineerde is, belangeloos medewerking te verlenen aan een eventuele publiciteitscampagne of andere berichtgeving van UNICEF Nederland rondom deze wedstrijd of eventuele daarop volgende wedstrijden m.b.t. de UNICEF Paul van Vliet Award. De winnende c.q. genomineerde deelnemer geeft daarnaast UNICEF Nederland toestemming om afbeeldingen en globale omschrijvingen van de inzending die hij of zij heeft ingezonden, te gebruiken ten behoeve van de genoemde publiciteitscampagne of andere berichtgeving rondom deze wedstrijd en de prijsuitreiking van de UNICEF Paul van Vliet Award. Deze toestemming is kosteloos, onherroepelijk en geldt voor alle uitingen in woord en/of beeld, ongeacht het door UNICEF Nederland gebruikte medium. De door de deelnemers verstrekte gegevens worden door UNICEF Nederland gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de prijsvraag.

Tot slot

Over de voorselectie, de nominaties en de uiteindelijke uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De waarde van de prijs is onderhevig aan (inkomsten)belasting. De belasting die geheven wordt, is voor rekening van de deelnemer.

Er is voor UNICEF Nederland geen fondsenwervende doelstelling gekoppeld aan deze award.

Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing.