Veel gestelde vragen over UNICEF | geef een dag

1. Wat is UNICEF | geef-een-dag?
Omdat werknemers soms een vrije dag overhouden, hebben we in Nederland met z'n allen een stuwmeer van 93 miljoen opgespaarde vrije dagen. Die kunnen fors op de balans van een organisatie drukken. Met UNICEF | geef-een-dag kunnen uw medewerkers een vrije dag doneren. Die wordt omgezet in gezondheidszorg, onderwijs of schoon drinkwater voor kinderen. Zo geeft u samen met UNICEF inhoud aan uw mvo-beleid én modern werkgeverschap. UNICEF | geef-een-dag kan de wereld voor duizenden kinderen veranderen. 

2. Kan elke organisatie deelnemen?
Ja, elke organisatie met medewerkers in loondienst kan meedoen. De enige voorwaarde is dat de werkgever meer dan het aantal wettelijk verplichte verlofuren verstrekt. Want alleen bovenwettelijke vrije dagen kunnen voor UNICEF | geef-een-dag worden ingezet.

3. Hoe werkt het geven van een dag aan UNICEF?  
Voor deelname hoeft een medewerker alleen een formulier in te vullen dat u beschikbaar stelt via uw eigen HR-systeem of via uw intranet. Ook kunt u de aanmeldingen laten verlopen via een eigen pagina op www.unicef.nl/geef-een-dag. Wij sturen dan maandelijks een overzicht van de gegeven dagen naar u toe. Een medewerker kan zelf kiezen waar de waarde van zijn vrije dag aan besteed mag worden: gezondheidszorg, onderwijs of schoon water.  

Uw administratie of HR-afdeling verwerkt de aanvraag. Het doneren van een vrije dag werkt hetzelfde als het standaard verlonen van een dag wanneer een medewerker deze verkoopt. Over de gedoneerde vrije dag worden alle verplichte heffingen afgedragen aan de Belastingdienst. Het nettobedrag wordt aan ons overgemaakt.

4. Dient een deelnemende organisatie de donatie van een minimum aantal dagen te garanderen?
Bij aanvang van de samenwerking wordt een overeenkomst opgesteld waarin wordt vastgelegd hoeveel dagen de organisatie minimaal wenst te doneren. Om UNICEF | geef-een-dag bij uw medewerkers onder de aandacht te brengen, stellen wij verschillende materialen beschikbaar die u bij de interne communicatie kunt gebruiken.  

5. Wat is het minimum aantal uren dat een medewerker kan doneren?
Een medewerker kan minimaal een halve dag - dus vier uur - doneren.

6. Waar komt de financiële steun uit UNICEF | geef-een-dag terecht?
De bijdrage komt ten goede aan ons wereldwijde werk voor kinderen. Medewerkers kunnen bij de donatie van hun dag kiezen voor gezondheidszorg, onderwijs of schoon drinkwater.

7. Wat moet er geregeld worden als wij als organisatie willen meedoen?
Bij aanvang van de samenwerking wordt een overeenkomst opgesteld waarin wordt vastgelegd hoeveel dagen de organisatie minimaal wenst te doneren. U kunt besluiten om de donaties via het HR-systeem van uw organisatie te laten lopen of hiervoor een formulier op www.unicef.nl/geef-een-dag te gebruiken. Bij de interne communicatie kunt u gebruikmaken van de materialen die wij u beschikbaar stellen.  

8. Wij werken met een eigen HR-softwarepakket. Kunnen wij toch meedoen?
Ja, dat is geen enkel probleem. Deelname aan UNICEF | geef-een-dag is niet gebonden aan bepaalde software. U kunt werken met uw eigen systeem of met ons afspraken maken om de donatie van dagen via unicef.nl/geef-een-dag te laten verlopen. De aanmeldingen die we via onze site ontvangen, sturen we eens per maand naar u toe zodat u deze binnen uw organisatie kunt verwerken. Een andere mogelijkheid is te werken met donatieformulieren die u zelf intern verspreidt.

9. Werkt UNICEF samen met HR-softwarepartijen?
HR-software bedrijven ADP en RAET gaan de donatie-optie in hun verlofsystemen integreren en zo de administratieve afhandeling vergemakkelijken.

10. Kunnen wij het bedrag dat medewerkers aan vrije dagen doneren verdubbelen of naar boven afronden?
Uiteraard. Graag zelfs! Het is helemaal aan u op welke manier u aan UNICEF | geef-een-dag binnen uw organisatie invulling geeft.

11. Wanneer is de geef-een-dag donatie onbelast?
Een werknemer laat een dag 'uitbetalen'. Net als bij normaal loon worden over de brutowaarde van de vrije dag die wordt gedoneerd alle verplichte heffingen afgedragen. Het nettoresultaat wordt overgemaakt aan UNICEF Nederland.

De uitbetaling van deze dag kan echter ook op een andere manier worden behandeld. U mag als werkgever namelijk in het kader van de werkkostenregeling 1,2 procent van de loonsom besteden aan zaken die onbelast blijven. In de praktijk noemen we dit 'ten laste van de vrije ruimte brengen'.

Maakt u hiervan gebruik, dan is geen enkele belasting verschuldigd en kan de volledige brutowaarde van de gedoneerde dag aan UNICEF Nederland worden overgemaakt. Overschrijdt u de vrije ruimte, dan betaalt u als werkgever over de overschrijding 80 procent belasting. 

De Belastingdienst heeft bevestigd dat, mocht u de 'inleg' van werknemers verhogen, in beide bovengenoemde situaties (loon werknemer of ten laste van de vrije ruimte) de verhoging niet als belast loon wordt gezien. 

12. Kan ik zien welke organisaties nog meer meedoen?
Een aantal organisaties dat al meedoet, staat vermeld op www.unicef.nl/geef-een-dag. Omwille van privacy maken wij niet bekend welke organisaties deelnemen, tenzij daarover voorafgaand afstemming heeft plaatsgevonden.

13. Heeft UNICEF toestemming van de Belastingdienst?
Ja. UNICEF | geef-een-dag is getoetst bij de Belastingdienst. Net als bij normaal loon worden over de brutowaarde van de vrije dag die wordt gedoneerd alle verplichte heffingen afgedragen.

14. Doen we als organisatie eenmalig mee?
Dat is aan u. U kunt zelf bepalen hoe lang u de samenwerking met ons wilt voortzetten. Ook kunt u zelf kiezen of u uw medewerkers gedurende het hele jaar de mogelijkheid biedt een vrije dag te doneren of dat u deze mogelijkheid in een specifieke (actie)periode biedt.

15. Het afgelopen jaar zijn er publicaties in de media verschenen waarin te lezen was dat het verzuim hoger is onder medewerkers die hun vrije dagen niet opnemen. Waarom kiezen jullie voor een mogelijkheid waarbij medewerkers hun vrije dagen weggeven?
Voor UNICEF | geef-een-dag kunnen alleen de bovenwettelijke vrije dagen worden gebruikt. Het is altijd aan de medewerker zelf om te bepalen hoeveel verlofdagen hij wil opnemen. Wij bieden de mogelijkheid een andere bestemming te geven aan een opgespaarde vrije dag.

16. Sommige bedrijven hebben een hoog verzuimcijfer en doen ook mee aan UNICEF | geef-een-dag. Wat vinden jullie hiervan?
Voor UNICEF | geef-een-dag kunnen alleen de bovenwettelijke vrije dagen worden gebruikt. Het is altijd aan de medewerker zelf te bepalen hoeveel verlofdagen hij wil opnemen. Wij bieden de mogelijkheid een andere bestemming te geven aan een opgespaarde vrije dag.

17. Wij geven al op andere manieren uiting aan onze maatschappelijke betrokkenheid. Waarom zouden we ook meedoen aan UNICEF | geef-een-dag?  
Met UNICEF | geef-een-dag draagt u niet alleen bij aan wereld waarin ieder kind gewoon kind kan zijn; het programma biedt ook een oplossing voor de hoeveelheid opgespaarde vrije dagen die uw medewerkers mogelijk niet opnemen. Die drukken fors op de balans. Het programma draagt bovendien op een positieve manier bij aan uw mvo- en hr-beleid. Met UNICEF | geef-een-dag wordt een win-winsituatie gecreëerd voor zowel de werkgever als voor kinderen.

18. Hoe kunt u medewerkers extra motiveren om mee te doen?
Er zijn verschillende manieren om uw medewerkers te enthousiasmeren. Naast de interne communicatie rondom het programma en het aanwijzen van ambassadeurs binnen uw organisatie, kunt u als werkgever ook zelf verschillende initiatieven ondernemen.

Zo blijkt dat het verdubbelen van het opgehaalde bedrag (eventueel met een van tevoren bepaald maximum) extra stimulerend werkt. Uw gift is tot een bedrag van € 100.000,- fiscaal aftrekbaar. Raadpleeg voor meer informatie uw fiscaal adviseur.

19. Hoe kunnen we deelnemen?
U kunt contact opnemen met:
Rian van Heugten, telefoon 06 46 188 121 of rvanheugten@unicef.nl
Kees Meeuwsen, telefoon 06 41 841 140 of kmeeuwsen@unicef.nl
Fedor Vriezen, telefoon 088 4448246 of fvriezen@unicef.nl

Over de besteding van de gift

20. Kunnen wij zelf kiezen waar onze bijdrage naartoe gaat?
Medewerkers kunnen zelf bepalen waaraan de financiële waarde van hun dag wordt besteed: gezondheidzorg, onderwijs of schoon water. Meer informatie over onze programma's is te vinden op www.unicef.nl/geef-een-dag

21. Hoeveel is een gedoneerde vrije dag waard?
Gemiddeld is een vrije dag na het afdragen van de verplichte belastingen gemiddeld € 80,- waard. Voor dit bedrag kunnen wij bijvoorbeeld genoeg vaccins kopen om 140 kinderen te beschermen tegen DTP, 16 kinderen voorzien van schoolspullen of 2 ernstig ondervoede kinderen laten aansterken door ze gedurende acht weken driemaal daags therapeutische voeding te geven.

22. Komt het geld goed terecht?
Dat komt het zeker. We hebben het CBF-keurmerk, een waarborg dat het geld goed wordt besteed. Van elke euro die UNICEF in 2015 ontving, ging 83 cent direct naar de projecten van UNICEF. We besteden dus van elke uitgegeven euro 17 cent aan zaken die nodig zijn om de organisatie draaiende te houden en ons doel te kunnen bereiken. Bijvoorbeeld aan huur van ons kantoorgebouw, uitgaven voor fondsenwerving, maar ook aan de totale salariskosten van onze medewerkers.  

Over communicatie

23. Welke materialen zijn beschikbaar om onze medewerkers te informeren en betrekken?
Bij deelname ontvangt u een pakket met posters, flyers, een animatiefilmpje, een PowerPoint-presentatie, een e-mail- en intranetbericht en een filmpje met een oproep van een van onze ambassadeurs.  

24. Is het mogelijk om ambassadeurs in te zetten?
Onze ambassadeurs zijn erg enthousiast over UNICEF | geef-een-dag. Helaas is het voor hen niet mogelijk om voor elke deelnemende organisatie iets persoonlijks te doen.

25. Hoe kan ik extern uitdragen dat ik UNICEF steun?
Neemt u deel aan UNICEF | geef-een-dag dan kunt u bij uw communicatie gebruikmaken van het 'in actie voor UNICEF'- logo.

Over UNICEF

26. Waarom UNICEF?
UNICEF zet zich wereldwijd in om ervoor te zorgen dat elk kind gewoon kind kan zijn. Dit doen wij door kinderen te beschermen tegen zaken als honger, ziekten, geweld en uitbuiting en door ervoor te zorgen dat ze toegang hebben tot schoon drinkwater en voldoende voeding, de gezondheidszorg krijgen die ze nodig hebben en dat ze naar school kunnen. Een mooi doel om als organisatie gezamenlijk voor te gaan. Onze hulp is grootschalig: dankzij de uitgebreide samenwerkingsverbanden en het mandaat van de VN zijn we in staat om in een land miljoenen kinderen te bereiken. Dit alles maakt UNICEF uniek.

27. Wat doet UNICEF voor kinderen in Nederland?
Ook in Nederland zien we erop toe dat de rechten van elk kind worden nageleefd. We brengen schendingen aan het licht en spreken de overheid aan op naleving van het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind. Zo maken we ons hard voor kinderen die zijn gevlucht naar Nederland. Zij hebben net als ieder kind recht op onderwijs, maar door de vele verhuizingen kunnen ze vaak niet naar school. Om de situatie van kinderrechten in Nederland - én Caribisch Nederland - zo goed mogelijk in beeld te hebben doen we onderzoek. Vaak werken we dan samen met andere partijen: met lokale organisaties, hulpverleners, verzorgers en natuurlijk de kinderen zelf.

28. Waar kan ik meer informatie vinden over UNICEF?
Voor meer informatie over UNICEF kunt u terecht op deze website. Of volg ons op Facebook (www.facebook.com/unicefnl), Twitter (www.twitter.com/unicefnl) en Instagram (www.instagram.com/unicefnederland). Meer informatie over UNICEF | geef-een-dag vind je op www.unicef.nl/geef-een-dag

Over persoonlijke gegevens

29. Waar gebruiken jullie de persoonlijke gegevens van medewerkers voor?
We gaan vanzelfsprekend zorgvuldig met de gegevens om. Wij gebruiken deze uitsluitend om deelnemers persoonlijk te bedanken voor hun donatie en hen te informeren over wat we met UNICEF |geef-een-dag voor kinderen kunnen betekenen. 

30. Kunnen medewerkers anoniem meedoen?
Om de donatie goed te kunnen verwerken hebben we een aantal gegevens van de medewerker nodig. Wij leggen deze gegevens vast conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als een medewerker niet wil dat wij zijn/haar gegevens bewaren, dan kan dit gemeld worden via info@unicef.nl.