Spreidingswet: neem de belangen van kinderen op in de wet

6 februari 2023

UNICEF juicht toe dat de Raad van State adviseert de kwaliteit van de opvang goed te waarborgen en hierbij verwijst naar het VN-Kinderrechtenverdrag. De voorgestelde spreidingswet, die gericht is op een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten, houdt niet genoeg rekening met kinderen in de asielopvang.

jongen in asielopvang in gang

Kwaliteit van opvang is essentieel

Arja Oomkens, specialist kinderrechten: “Het is positief dat de Raad van State voor de kwaliteitsnormen verwijst naar het VN-Kinderrechtenverdrag, juist nu het verbeteren van de kwaliteit van de opvang urgenter is dan ooit. Op dit moment worden kinderen veelvuldig verhuisd tussen tijdelijke locaties. Zo raken zij in sociaal isolement en lopen zij goede begeleiding, onderwijs en zorg mis. Steeds meer kinderen gaan langer dan zes maanden niet naar school, dit is in velerlei opzichten schadelijk voor hun ontwikkeling. Wanneer het belang van het kind wordt meegenomen in het te ontwikkelen kwaliteitskader kunnen we dit soort situaties voorkomen.”

Spreidingswet en veiligheid

In december riep UNICEF, samen met de Werkgroep Kind in azc, al op om regie en toezicht op de fysieke, sociale en mentale veiligheid van kinderen mee te nemen in de Spreidingswet. Het is voor kinderen van groot belang dat zij gedurende hun asielprocedure op dezelfde plek verblijven, geplaatst worden in de buurt van een school en toegang hebben tot goede begeleiding. Het is essentieel dat de kwaliteit van de asielopvang aan de normen van het VN-Kinderrechtenverdrag voldoet, omdat dit de leefomstandigheden voor de kinderen structureel kan verbeteren.

Kleinschalige opvang

UNICEF vraagt de staatssecretaris van Asiel en Migratie om in de wet meer aandacht te besteden aan het opbouwen van buffercapaciteit en het belang van kleinschalige opvang. Door locaties te stabiliseren worden veelvuldige verhuizingen voorkomen en kan deskundig personeel worden aangehouden. UNICEF moedigt daarnaast gemeenten aan om met de nieuwe wet in het vooruitzicht nu al aan de slag te gaan met het aandragen van geschikte, kleinschalige locaties. UNICEF vraagt aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie om gemeenten die al opvangplekken voor (alleenreizende) kinderen aanbieden te ondersteunen bij het borgen van de kwaliteitsnormen voor kinderen.