Nieuw rapport UNICEF: kindersterfte wereldwijd sterk afgenomen

13 september 2012

Het aantal kinderen onder de vijf jaar dat wereldwijdsterft, daalde van bijna 12 miljoen in 1990 tot naar schatting 6,9miljoen in 2011. Dat blijkt uit vandaag vrijgegeven cijfers doorUNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. In eennieuw rapport toont de organisatie aan dat over de hele werelddiverse landen en regio's snelle vooruitgang boeken bij hetterugdringen van kindersterfte.

Uit het rapport met als titel 'Committing to Child Survival: APromise Renewed'* blijkt dat het mogelijk is om in twee decennia dekindersterfte wereldwijd drastisch terug te dringen. Zowel deregionale aansluiting van een land als de economische status vormenhiervoor geen belemmering. Zowel landen met een laag, midden alshoog inkomen boekten grote vooruitgang. Zo drongen Bangladesh,Liberia en Rwanda (lage inkomens), Mongolië en Turkije (middeninkomens) en Oman en Portugal (hoge inkomens) hun sterftecijfer vankinderen onder de vijf jaar tussen 1990 en 2011 met meer dantweederde terug.

"De wereldwijde daling van de kindersterfte is een belangrijksucces. Het is het bewijs van het werk en de toewijding van velen,waaronder regeringen, donoren, bedrijven en gezinnen", aldusAnthony Lake, directeur van UNICEF Internationaal. "Maar we zijn ernog niet: nog altijd sterven miljoenen kinderen onder de vijf jaaraan oorzaken die grotendeels met bewezen en betaalbare interventiesvoorkomen kunnen worden. Hún levens kunnen worden gered metvaccins, voldoende voeding en basale medische zorg. De wereld heeftde technologie en de kennis om dit te doen. De uitdaging is om hetbeschikbaar te stellen aan ieder kind."

Meeste sterfgevallen onder kinderen in sub-Sahara Afrika enZuid-Azië

In het rapport worden de sterftecijfers gecombineerd metinzichten in de meest voorkomende doodsoorzaken en de strategieëndie nodig zijn om snel verbetering te boeken. De meestesterfgevallen van kinderen onder de vijf jaar komen voor Afrika tenzuiden van de Sahara en in Zuid-Azië. Van alle kinderen onder devijf jaar die in 2011 stierven, leefde 80% in deze gebieden.Gemiddeld sterft één op de negen kinderen in sub-Sahara Afrika vóórde vijfde verjaardag.

Bijna 30 procent van alle sterfgevallen van kinderen onder devijf jaar wordt veroorzaakt door longontsteking en diarree. Meerdan de helft hiervan vindt plaats in vier landen: de DemocratischeRepubliek Congo, India, Nigeria en Pakistan. Infectieziektestreffen vooral de meest arme en kwetsbare bevolkingsgroepen, diegeen toegang hebben tot elementaire, preventievegezondheidszorg.

Meer dan de helft van alle landen steunt de strijd tegenkindersterfte

Voortbouwend op de vooruitgang en de samenwerking van deafgelopen twee decennia, is onder de vlag van 'Committing to ChildSurvival: A Promise Renewed'* een wereldwijde beweging ontstaan,die de overlevingskansen van kinderen met nieuwe energie wilvergroten. De kans op verdere scherpe daling van vermijdbaresterfgevallen onder kinderen is nog nooit zo groot geweest. Sindsjuni hebben meer dan helft van alle regeringen in de wereld en veleNGO's steun toegezegd en opnieuw beloofd zich in te zetten tegenkindersterfte door zich te richten op die gebieden waar deuitdaging voor de overlevingskansen van kinderen het grootstis.

* * *
Noot voor de redactie: 
 
*Committing to Child Survival: A Promise Renewed:
In juni 2012 kwamen - tijdens het Call to Action for ChildSurvival Forum in Washington D.C. - de regeringen van Ethiopië,India en de Verenigde Staten met UNICEF samen om de wereld teherinneren aan een belofte. De belofte om de teruggang inkindersterftecijfers te versnellen en er alles aan te doen omvermijdbare sterfgevallen onder kinderen te voorkomen. De responswas luid en duidelijk. Meer dan honderd regeringen en tal vanmaatschappelijke organisaties en religieuze leiders hebbeninmiddels niet-bindende toezeggingen gedaan de strijd tegenkindersterfte te steunen. Onder de vlag 'Committing to ChildSurvival: A Promise Renewed' laten UNICEF en haar partners iedereenweten dat de kennis en technologie beschikbaar zijn om het aantalsterfgevallen onder kinderen dramatisch terug te dringen. We kunnen- en daarom moeten we - elk kind een eerlijke kans geven om teoverleven en gezond op te groeien.

Voor meer informatie:

UNICEF Nederland
Martin de Beer
070 333 9379
06 14 799599
mdebeer@unicef.nl