Indicaties zware jeugdzorg in vijf jaar bijna verdubbeld

15 juni 2012

Van 2005 tot 2010 is het aantal jongeren datgespecialiseerde jeugdzorg nodig heeft verdubbeld. Ging het in 2005om 43.593 jongeren van 0 tot 17 jaar, in 2010 is dit aantalgestegen naar 84.542. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerdeonderzoek 'Kinderen in Tel 2012'. De unieke gegevens per provincieen gemeente tonen een stijging van jongeren die een indicatie voorjeugdzorg kregen van 1,31% in 2005 naar 2,41% in 2010. Het grotereberoep op de zwaardere en dus duurdere jeugdzorg betreft nietalleen een grotestadsproblematiek. In de top 10 van provincies methet hoogste aantal jongeren dat een indicatie voor zware zorgkreeg, staan Noord-Brabant en Flevoland op een eerste en tweedeplaats. Gemeente Goirle scoort van alle 415 gemeenten het hoogst(4,82%).

De overheid is van plan om de jeugdzorg van de provincies onderte brengen bij de gemeenten. Uit de nieuwe cijfers van Kinderen inTel blijkt dat sommige gemeenten straks worden geconfronteerd meteen aanzienlijk aantal jongeren dat stevige hulp nodig heeft. Zijngemeentes daar wel op voorbereid? Kinderen in Tel waarschuwtoverheid, provincies en gemeenten voor overhaaste stappen bij dezeverschuiving. Kinderen mogen niet de dupe worden van dezestelselwijziging.

Oorzaak stijging jongeren in jeugdzorgonbekend

Langdurige en zware jeugdzorg wordt nu door de provinciebetaald, maar moet straks gefinancierd worden door gemeenten. Hetis onduidelijk wat de oorzaak is van de sterke stijging inindicaties. Omdat de aard van de problematiek die achter de cijfersschuilgaat onbekend is, kan een aantal gemeenten moeilijk op kortetermijn de benodigde hulp daarvoor organiseren. Gaat hetbijvoorbeeld om gedragsproblemen, psychische problemen,criminaliteit of slachtoffers van kindermishandeling?

Zorgen om kwaliteit van zware vormen van jeugdzorg nastelselwijzing
Juist omdat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij gemeentenkomt te liggen waarschuwt Kinderen in Tel ervoor het probleem niette onderschatten. De groeiende cijfers laten zien dat er geen redenis te veronderstellen dat het beroep op de zware jeugdzorg zalafnemen. Met de stelselwijziging blijft de centrale overheid, opgrond van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van hetKind, eindverantwoordelijk voor een goede kwaliteit van dejeugdzorg.

De belangrijkste aanbevelingen van Kinderen in Tel zijn gerichtop de stelselherziening jeugdzorg en vragen van de centraleoverheid en van gemeenten een grote inzet:

  • Onderzoek welke mechanismes de stijging in indicaties hebbenveroorzaakt en kijk naar de aanpak van gemeenten waar de stijgingis uitgebleven of gedaald. 
  • Voorkom onaanvaardbare kwaliteitsverschillen tussen gemeenten.Kinderen en jongeren hebben er recht op dat de kwaliteit van dejeugdzorg ook in de nieuwe jeugdwet gewaarborgd is en blijft.Formuleer landelijk uniforme kwaliteitseisen waaraan de jeugdzorgop gemeentelijk niveau moet voldoen. Dit om te garanderen dat dejeugdzorg voor alle kinderen en hun ouders toegankelijk blijftbinnen de kortst mogelijke termijn en dat er voldoende middelenbeschikbaar blijven om geïntegreerd en preventief te werk tegaan.
  • Monitor de jongeren die nu gebruikmaken van de geïndiceerdejeugdzorg. Volg de komende jaren het gebruik van de jeugdzorg enbewaak vooral de belangen van jongeren en hun ouders. Dit is nodigom te blijven nagaan of jongeren die behoefte hebben aan(gespecialiseerde) jeugdzorg, die ook daadwerkelijk krijgen.

Overige cijfers indicatoren Kinderen in Tel2012

De verdere cijfers uit het Databoek Kinderen in Tel laten ziendat, afgezien van de verhoging van de indicaties voor jeugdzorg,gemeenten op veel indicatoren vooruitgang hebben geboekt. Zo daaltal jaren de jeugdcriminaliteit gestaag, zijn er mindertienermoeders en is ook de kindersterfteafgenomen.