UNICEF luidt de noodklok: ernstige voedselcrisis in de Sahel

3 april 2012

Wereldwijd vragenalle kantoren van UNICEF vandaag aandacht voor deSahel. Want er moet NU iets gedaan worden, wil het daar nietuitlopen op een hongersnood.

In acht landen van de Sahel hebben ruim 15 miljoen mensenop dit moment te maken met ernstige voedseltekorten. Een miljoenkinderen onder de 5 jaar wordt bedreigd door wat men noemt 'acuteernstige ondervoeding'. In het slechtste scenario kan dat aantaldit jaar nog oplopen tot 1,4 miljoen kinderen. Burkina Faso,Tsjaad, Mali, Mauretanië and Niger spreken officieel van een crisisen hebben internationaal om hulp gevraagd. UNICEF geeft die hulp,maar om alle kinderen te bereiken is er meer geld nodig.

Abdou, drie jaar oud, weegt nog maar 8 kilogram. Evenveel alszijn broertje van negen maanden. Zijn moeder Adama legt uit hoe datkan: de baby krijgt nog borstvoeding, maar eten kopen voor Abdou enhaar andere kinderen is bijna onmogelijk. "Mais is zo duurgeworden. We kunnen niet meer elke dag voedsel kopen. Dus de enekeer eten we wel, de andere keer niet. Onze oogst is mislukt hetafgelopen jaar, dus we kunnen geen kant uit."

Tsjaad

Het verhaal van Abdou uit Tsjaad is er maar één van de vele uitde Sahel-regio. UNICEF Nederland heeft eerder dit jaar al een halfmiljoen euro overgemaakt aan Tsjaad. In dat land is de nood hoog,maar het ontving tot nu toe weinig hulp. Nu is er gelukkig meeraandacht: vandaag, 3 april, bezoekt de executive director vanUNICEF Internationaal, Anthony Lake, het land om er meer aandachtvoor te vragen. Deputy executive director Joke Brandt bezoektNiger, waar het grootste aantal kinderen in gevaar is: 331.000.


Oorzaken

Zo luidt UNICEF deze dagen wereldwijd de noodklok voor de Sahel.Want de mensen daar zijn wel aan droogte gewend, maar dit keer iser meer aan de hand. Afgelopen oktober waren de oogsten grotendeelsmislukt, de voedselprijzen rijzen de pan uit en de vorige droogtewas nog maar twee jaar geleden; de gezinnen hebben geen tijd gehadom daarvan te herstellen. Het gevolg is dat in totaal nu eenmiljoen kinderen het risico lopen om ernstig ondervoed te raken.Als we nu in actie komen, kan een ramp nog worden voorkomen.


Moeilijk te bereiken

De voedselcrisis wordt nog verergerd door regionale conflicten,zoals in Mali. In de hele regio zijn 200.000 mensen gevlucht voordergelijke conflicten. Dat maakt de situatie nog ernstiger, maarUNICEF blijft actief om ook deze mensen te bereiken. Dat vraagt omextra bescherming en dus extra middelen.

Wat er nodig is

  • Het kost 100 dollar om een kind te vrijwaren van ernstigeondervoeding.
  • De focus van onze hulp ligt op goede voeding, gezondheidszorg,water en hygiëne.
  • UNICEF werkt samen met overheden; die zetten de hulp in kleinegemeenschappen op en helpen bij de screening van ondervoedekinderen.
  • Benodigd budget: 120 miljoen dollar. 30 procent is alontvangen, 20 procent zit in de pijplijn, 50 procent moet nogworden binnengehaald. Aanvullend is 19 miljoen dollar nodig voor decrisis in Mali als gevolg van grote stromen vluchtelingen door hetgeweld.

Wat doet UNICEF?

  • Afgelopen jaar zijn er al 587.000 kinderen behandeld voorernstige acute ondervoeding
  • Zo heeft UNICEF in Tsjaad al 261 voedingscentra opgezet waarernstig ondervoede kinderen terecht kunnen, de WereldGezondheidsorganisatie (WHO) geeft daarbij assistentie.
  • In 2012 wil UNICEF nog veel meer kinderen bereiken: in de heleregio wil UNICEF 1 tot 1,4 miljoen kinderen helpen, die de kanslopen op acute ernstige ondervoeding. Er wordt samengewerktmet overheden om een vangnet te creëren zodat ernstigeondervoeding kan worden behandeld en - nog liever - wordtvoorkomen.
  • De structurele oorzaken van chronische ondervoeding in de Sahelmoeten worden aangepakt. Daarvoor is voor iedereen een beteretoegang noodzakelijk tot duurzame basisvoorzieningen alsgezondheidszorg, water en onderwijs.

* * * *

Voor meer informatie:
Jeanet Schuurman
Corporate Communicatieadviseur / Persvoorlichter
UNICEF Nederland
070 3339 332
06 53989391

Zie ook ons dossier over de voedingscrisisin de Sahel.

 NB: het kind op de foto is niet Abdou.