VN-Kinderrechtencomité: Nederland kom in actie!

18 februari 2022

Nederland moet dringend werk maken van betere naleving van kinderrechten. Het VN-Kinderrechtencomité presenteert een flinke lijst aan verbeterpunten, onder meer over migratie, jeugdhulp, de gevolgen van klimaatverandering en digitale kinderrechten. 

Meisje schrijft iets op schoolbord

Flink aantal verbeterpunten

Het VN-comité vindt dat Nederland en het gehele Koninkrijk op een flink aantal punten moet verbeteren.

Het Kinderrechtencollectief, waar UNICEF onderdeel van uitmaakt, voelt zich gesterkt door de aanbevelingen. “Het VN-Kinderrechtencomité is glashelder over wat Nederland te doen staat als het gaat om kinderrechten. Veel punten herkennen wij helaas. Het is zorgelijk dat zo veel zaken niet zijn aangepakt sinds de vorige aanbevelingen van 2015.” aldus voorzitter Huri Sahin.

Kinderen in de asielopvang

Het VN-comité is bezorgd over de situatie van vluchtelingen-, asielzoekende en migrantenkinderen. Kinderrechtenspecialisten van UNICEF zijn blij met de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité op dit gebied. Arja Oomkens: “Het VN-kinderrechtencomite roept dringend op om de benarde situatie van kinderen in de noodopvang te verbeteren. Zo moeten kinderen en gezinnen voorrang krijgen bij de doorstroom naar reguliere opvang, zijn investeringen in reguliere en kindvriendelijke asielopvang hard nodig en moet het vele verhuizen van kinderen tussen opvanglocaties nu echt worden voorkomen."

"In de asielprocedure zelf moeten de belangen van kinderen bovenaan staan benadrukt het Comité. De procedures moeten ook kindvriendelijker worden en de mening van kinderen zelf moeten goed worden gehoord." aldus Eva van Aalst.

Geweld, Digitale rechten en Voeding

Nederland moet dringend actie ondernemen om geweld tegen kinderen tegen te gaan, ook online. Het aantal kinderen dat slachtoffer is van mishandeling, misbruik en (seksuele) uitbuiting, is nog altijd schrikbarend hoog. Het VN-comité besteedt speciale aandacht aan digitale kinderrechten, omdat kinderen beter moeten worden beschermd tegen schadelijke content en online risico’s. 

Een van de aanbevelingen is om de preventie van overgewicht en obesitas bij kinderen voort te zetten, met specifieke aandacht voor marketing van ongezonde voedingsmiddelen. Kinderrechtenspecialist Leonie Barelds van UNICEF zegt: “Als we hen willen beschermen tegen harmful content kan daar ook reclame voor ongezonde voeding onder vallen. In het coalitieakkoord is ook onder digitalisering opgenomen dat kinderen beschermd moeten worden tegen ongepaste online marketing. Dit is een mooie aanmoediging om hier daadwerkelijk stappen op te gaan zetten.”

Mentaal Welzijn en Kinderrechteneducatie

Nederland krijgt complimenten over de aandacht die het geeft aan mentale gezondheid. Tegelijkertijd uit het Comité zorgen over de hoge aantallen van depressie, zelfbeschadiging en zelfmoordpogingen en de lange wachtlijsten om professional hulp te krijgen.

Esther Polhuijs van UNICEF: “Het comité beveelt dan ook aan om voldoende financiële middelen, maar ook menskracht en technische ondersteuning beschikbaar te stellen om te zorgen dat de zorg en toegang verbetert. Het is heel belangrijk dat hierbij de perspectieven van kinderen en jongeren zelf ook worden betrokken.”

Er zijn ook zorgen over het gebrek aan kennis over kinderrechten bij kinderen en professionals. Het VN-comité roept op om goede materialen te ontwikkelen en te zorgen dat docenten de nodige ondersteuning ontvangen om kinderrechten te onderwijzen op school. Ook benadrukt het comité, net als in 2015, het belang van een ‘kinderrechtentoets’ (Child Rights Impact Assessment) die laat zien wat de mogelijke gevolgen zijn van wetgeving en beleid voor kinderen en jongeren.

Discriminatie, Ongelijke kansen en Klimaat

Het Comité verwelkomt de nationaal coördinator tegen racisme en discriminatie en het opstellen van een plan om alle vormen van discriminatie uit te bannen. Daarbij gaat het ook om ongelijke kansen op het gebied van gezondheid, educatie, toegang tot jeugdzorg en ondersteuning van kinderen die te maken krijgen met geweld of verwaarlozing. De verschillen tussen Nederland en de BES eilanden verdienen daarbij bijzondere aandacht.  

Opvallend: voor het eerst noemt het VN-Kinderrechtencomité in haar aanbevelingen de gevolgen van klimaatverandering voor kinderen.

Aanbevelingen

Deze aanbevelingen, de zogenoemde ‘Concluding Observations and Recommendations’, vormen een richtlijn voor de Nederlandse overheid om in de komende jaren verder te werken aan de implementatie van het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland. Hier vind je meer informatie over deze rapportageprocedure