UNHCR, UNICEF en IOM dringen er bij Europese staten op aan om onderwijs voor vluchtelingen- en migrantenkinderen te stimuleren

12 september 2019

De VN vluchtelingenorganisatie UNHCR,  de VN Kinderrechtenorganisatie UNICEF en IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie, roepen de Europese staten op om meer middelen en praktische ondersteuning voor hun schoolsystemen te bieden om ervoor te zorgen dat alle vluchtelingen, asielzoekende en migrerende kinderen toegang hebben tot onderwijs van goede kwaliteit. In een vandaag gepubliceerde briefing beschrijven zij de obstakels die kinderen en adolescenten die buiten Europa zijn geboren, tegenkomen wanneer zij toegang proberen te krijgen tot onderwijs in Europa. Momenteel is het aantal buiten Europa geboren kinderen en adolescenten (inclusief recent aangekomen vluchtelingen- en migrantenkinderen) bijna twee keer zo hoog in vergelijking met autochtone kinderen.

Kinderen in de klas

School is belangrijk voor vluchtelingenkinderen

School is belangrijk voor vluchtelingenkinderen

Migrerende kinderen hebben lagere leerresultaten wanneer ze onvoldoende ondersteuning krijgen. Zo hebben ongeveer 3 op de 4 autochtone studenten de nodige vaardigheden in wetenschap, lezen en rekenen, maar is dit slechts het geval voor 3 op de 5 studenten met een migratieachtergrond.

De  belangrijkste uitdagingen die in het rapport worden genoemd, zijn:

  • Onvoldoende financiële middelen
  • Onvoldoende schoollokalen of onvoldoende leraren die zijn opgeleid om met vluchtelingen- en migrantenkinderen te werken
  • Taalmoeilijkheden
  • Een gebrek aan psychosociale ondersteuning en beperkte inhaalklassen. Deze laatste zijn van vitaal belang voor kinderen die langere schoolperiodes hebben gemist of uit verschillende onderwijsstelsels komen.

Kinderen in de kleuterleeftijd (3 tot 5 jaar oud) en hoger secundair onderwijs (15 jaar en ouder) zijn bijzonder kwetsbaar omdat ze vaak buiten het toepassingsgebied van de nationale wetgeving inzake verplicht onderwijs vallen. Om staten te helpen deze uitdagingen aan te gaan en belangrijke gegevenshiaten aan te pakken, geeft het document voorbeelden van goede - en veelbelovende praktijken in het onderwijs in heel Europa en doet het een reeks aanbevelingen.

 “Voor vluchtelingenkinderen is onderwijs niet alleen van vitaal belang voor hun eigen toekomst, maar ook voor de gemeenschappen waarin ze leven. Kwaliteitsonderwijs verhoogt de levenskansen, vergemakkelijkt integratie en is een win-win voor de student en de samenleving. Investeren in onderwijs voor iedereen is een van de beste investeringen die een overheid kan doen ”, zegt Pascale Moreau, UNHCR-directeur van het Bureau voor Europa.

De drie organisaties dringen er bij de staten op aan de banden tussen scholen en andere openbare diensten, zoals gezondheid en kinderbescherming, te versterken en om ervoor te zorgen dat belemmeringen voor inschrijving en factoren die bijdragen aan vroegtijdig vertrek worden aangepakt. De toegang tot voorschoolse educatie moet verbeterd worden en de integratie van jongeren in het hoger secundair onderwijs en opleidingsprogramma’s moet worden bevorderd.

"Met politieke wil en extra investeringen kunnen regeringen in heel Europa openbare schoolsystemen bouwen, waardoor alle kinderen, ongeacht hun migratiestatus, recht hebben op beschermd onderwijs" zegt mevrouw Afshan Khan, UNICEF regionaal directeur voor Europa en Centraal-Azië en speciale coördinator voor de reactie van vluchtelingen en migranten in Europa.
De drie organisatie doen ook een beroep op de staten om hun inspanningen op te voeren en verdere investeringen te doen op zowel nationaal als regionaal niveau om gestandaardiseerde en geharmoniseerde kwaliteitsgegevens te verzamelen over kinderen van asielzoekers en migranten in het onderwijs, om zo de beleidsontwikkeling en de toewijzing van middelen te bevorderen.