Gezinslocaties voor uitgeprocedeerde gezinnen schadelijk en nutteloos

21 december 2012

Zes vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties,waaronder UNICEF Nederland, roepen staatssecretarisTeeven van Veiligheid en Justitie op om uitgeprocedeerde gezinnenmet kinderen niet meer in gezinslocaties op te vangen waar kinderenen hun ouders een vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd krijgen.De opvang in de gezinslocaties is niet in lijn met hetKinderrechtenverdrag. Uit cijfers van het ministerie blijktbovendien dat de terugkeer vanuit deze gezinslocaties zeer laagis.

Gezinslocaties

Op dit moment verblijven ongeveer 1900 mensen op zesgezinslocaties verspreid over het land. Slechts 7% van de personen(8% van de gezinnen) is, al dan niet gedwongen, teruggekeerd naarhet land van herkomst sinds de start van de gezinslocaties in dejuli 2011.

Precies een jaar geleden kwamen Defence for Children, UNICEFNederland en VluchtelingenWerk Nederland met kritiek op de toen pasgeopende gezinslocaties in Katwijk en Gilze-Rijen. De WerkgroepKind in azc, waarin ook Kerk in Actie, Stichting de Vrolijkheid enStichting Kinderpostzegels participeren, heeft nu in een brief aanstaatssecretaris Teeven een update gegeven van de situatie op degezinslocaties. Hierin beschreven welke kinderrechtelijke problemende Werkgroep Kind in azc signaleert bij de opvang in de
gezinslocaties.

Verhuizingen

De verhuizing naar een gezinslocatie vanuit een azc valtkinderen heel erg zwaar. Kinderen verhuizen gemiddeld al één keerper jaar tijdens de verschillende stappen in de asielprocedure. Uitonderzoek blijkt dat de vele verhuizingen kinderen ernstig schadenin een cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Op de gezinslocatie heerst een strenger en soberder regime danop asielzoekerscentra. Het gezin moet binnen de gemeentegrenzenblijven en de ouders moeten zich zes dagen in de week melden. Veelkinderen en ouders kampen met psychische problemen en kunnen zichonvoldoende ontspannen. Behandelingen worden niet of slechtovergedragen. Er is nauwelijks opvoedingsondersteuning.

Effect op kinderen

Kinderen voelen zich enerzijds onveilig omdat zij niet altijdbij hun ouders achter dezelfde voordeur slapen en er is anderzijdsgebrek aan privacy voor zowel jongeren als hun ouders.

Het leefgeld  (€ 31 tot € 34 per week) is onvoldoende omaan de minimum bestaansvoorwaarden voor een gezin met kinderen tekunnen voldoen.

De werkgroep Kind in azc pleit ervoor om gezinnen die terugmoeten keren naar hun land van herkomst intensief te begeleiden ophet asielzoekerscentrum waar ze wonen zodat ze versterkt in plaatsvan verzwakt aan een toekomstperspectief kunnen werken.