Kinderrechten opnemen in MVO: een goede zakelijke keuze.

7 december 2012

Lancering Children's Rights and Business Principles.

Dat bedrijven kinderarbeid actief uit hun productieketenmoeten weren is in Nederland tegenwoordig een vanzelfsprekendheid.Maar er zijn vele andere manieren waarop bedrijven een positievebijdrage kunnen leveren aan de situatie van kinderen. Om bedrijvenhierbij te helpen en om kinderrechten onderdeel te maken vanMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), presenteren UNICEF , Save the Children en het VN GlobalCompact Netwerk op 10 december de 'Children's Rights & BusinessPrinciples' in Nederland.

In maart 2012 zijn de Principles internationaal gelanceerd inLonden. Leiders uit het bedrijfsleven, maatschappelijkeorganisaties, overheden én kinderen hebben wereldwijd actiefbijgedragen aan de totstandkoming van de Children's Rights &Business Principles. De
Principles bestaan uit tien richtlijnen die bevorderen dat eenbedrijf verantwoord omgaat met de Rechten van Kinderen.

Onderzoek toont voordelen

Het is voor het eerst dat er richtlijnen zijn opgesteld diebedrijven helpen om kinderrechten te respecteren en te waarborgen.De afgelopen jaren heeft het bedrijfsleven vooruitgang geboekt ophet gebied van mensenrechten. De rechten van kinderen blevenechter onderbelicht. Toch zijn ook de voordelen voor bedrijven vaneen meer kindgericht beleid overtuigend. Recent onderzoek toont aandat bedrijven die zich bewust bezig houden met kinderen en hunrechten -op de werkvloer, in hun marketing en in de samenleving-,daar baat bij hebben. Niet alleen weten zij hun personeel beter aanzich te binden (het verloop is lager), werknemers zijn ookgemotiveerder en meer betrokken. Het afbreukrisico van dezebedrijven is kleiner en zij kunnen rekenen op meer vertrouwen bijklanten, werknemers en aandeelhouders.

Voorbeelden

Wat kunnen bedrijven doen om kinderen en hun rechten terespecteren? Bijvoorbeeld geen reclame maken met ongezond magere(rol)modellen. Werknemers 'familievriendelijke' werkuren bieden.Hotelketens kunnen hun werknemers trainen in herkennen van enactief optreden bij kindersekstoerisme. Detelecommunicatie-industrie kan de gezondheid van kinderenverbeteren door te helpen gezondheidsinformatie te verspreiden viaSMS. De financiële sector kan kinderen vanaf jonge leeftijd beterleren omgaan met geld.

De presentatie

De Nederlandse afdelingen van de drie organisaties lanceren dePrinciples in Nederland in een bijeenkomst  voor hetNederlandse bedrijfsleven in Amsterdam, waarbij  ING gastheeris. Spreker is onder anderen namens de Minister van BuitenlandseHandel en Ontwikkelingssamenwerking, Koen Davidse, DirecteurMultilateral Organizations & Human Rights. ING, IKEA en PGGMzullen in een paneldiscussie toelichten hoe zij de richtlijnenverwerken in hun bedrijfsvoering.