Opvang asielzoekers kan efficiënter en 'kinderrechtenproof'

2 augustus 2012

De opvang van asielzoekerskinderen door het COA kan enmoet veel beter. Dat stelt onderzoeker Karin Koosterboer van UNICEFNederland vanavond in het programma Spraakmakende Zaken van deIKON.

De kinderrechtenorganisatie ondersteunt een pilot van NOA: deNieuwe Opvang Asielzoekers, die humaner, efficiënter én dusgoedkoper is en die, in tegenstelling tot de huidige opvang,voldoet aan het VN Kinderrechtenverdrag. Kloosterboer: "Wij willendat deze kinderen in de eerste plaats worden behandeld als kind enpas daarna als vreemdeling."

Kortere asielprocedure

De nieuwe vorm van opvang steunt op drie pijlers: een (veel)kortere asielprocedure van maximaal 1 jaar, opvang op één vasteplek en een betere informatievoorziening van kinderen, ouders enhet werkveld. NOA is ontwikkeld door De Opvoedpoli en wordtondersteund door de initiatiefgroep NOA: Defence for Children, DeOpvoedpoli en UNICEF Nederland. Binnenkort start een pilot met 40gezinnen, totaal zo'n 160 mensen.

Onzekerheid

Er wonen in Nederland momenteel zo'n 15.000 mensen inasielzoekerscentra, waaronder 5.000 kinderen. De meesteasielzoekers verblijven jarenlang in deze centra, waarbij verhuizenvan het ene naar het andere centrum aan de orde van de dag is. Uiteen onderzoek van UNICEF Nederland uit 2009 "Kind in het centrum:Kinderrechten in asielzoekerscentra" bleek, dat de onzekerheidwaarin asielzoekers jarenlang verkeren en het vele verkassen,vooral voor de kinderen buitengewoon schadelijk is.

Verbetering onvoldoende

"Gelukkig is er sindsdien wel meer aandacht voor de positie vankinderen in asielzoekerscentra", zegt Kloosterboer in SpraakmakendeZaken. Zo heeft het COA een coördinator Kind in de Opvangaangesteld en zijn er meer initiatieven om de situatie voordeze kwetsbare groep te verbeteren. Maar de opvang voldoet volgensKloosterboer nog bij lange na niet aan de eisen van het VNKinderrechtenverdrag.

Het gevolg is onder meer dat veel kinderen van asielzoekerskampen met ernstige psychische problemen. De nieuwe vorm van opvangkan de situatie voor hen, maar ook voor hun ouders, aanzienlijkverbeteren. "Asielzoekers worden nu volledig stilgezet." Hierdoorvervallen zij vaak in apathie, constateren hulpverleners.

NOA goedkoper

UNICEF pleit voor meer verantwoordelijkheid en mogelijkhedenvoor asielzoekers. Kloosterboer: "Dan zijn ze eventueel ookkrachtig genoeg om naar hun land van herkomst terug te gaan als datmoet." Omdat NOA ook nog eens goedkoper is dan de huidige opvang,verwacht Kloosterboer ook bijval van de politiek.