Jaarbericht Kinderrechten 2012: zorgwekkende cijfers over gesloten jeugdzorg en gezinshereniging

26 juni 2012

Het Jaarbericht Kinderrechten 2012 laat opvallendecijfers zien over het aantal kinderen in de gesloten jeugdzorg enover gezinshereniging. In 2011 zijn 45% meer kinderen in degesloten jeugdzorg geplaatst dan in 2010. In het afgelopen jaarzijn 5.192 aanvragen van kinderen in het buitenland die zich willenherenigen met hun ouder(s) in Nederland afgewezen, een stijging vantien procent ten opzichte van 2010.

Het Jaarbericht verschijnt voor de vijfde achtereenvolgende keeren maakt de ontwikkelingen in de afgelopen vijf jaar goedzichtbaar.

Defence for Children en UNICEF Nederland roepen de nieuweregering op om duidelijk te maken hoe zij de positie van kwetsbarekinderen in Nederland gaat verbeteren.

In het Jaarbericht Kinderrechten meten Defence for Children enUNICEF Nederland de stand van zaken omtrent kinderrechten op hetterrein van jeugdstrafrecht, migratie, kindermishandeling,uitbuiting en jeugdzorg. In 2012 is de conclusie dat er in hetafgelopen jaar weer weinig vooruitgang is geboekt op deverschillende beleidsterreinen die kinderen aangaan. Daarom makenDefence for Children en UNICEF Nederland zich grote zorgen over depositie van bepaalde groepen kinderen.

Het Jaarbericht Kinderrechten 2012 is vandaag overhandigd aan devoorzitter van de vaste commissie voor Jeugdzorg van de TweedeKamer, Khadija Arib. In het Jaarbericht wordt dekinderrechtensituatie in Nederland onder de loep genomen op basisvan het VN-Kinderrechtenverdrag. Het laat zien hoe het ervoor staatmet de kinderrechten in Nederland.

Cijfers

De cijfers uit het Jaarbericht tonen aan dat het aantal kinderendat in de gesloten jeugdzorg is geplaatst, gestegen is van 2.038 in2009 naar 2.952 kinderen in 2010, een stijging van maar liefst45%.
In 2011 zijn 5192 aanvragen van kinderen in het buitenland die zichwillen herenigen met hun ouder(s) in Nederland afgewezen, eenstijging van tien procent ten opzichte van 2010.
De cijfers uit het Jaarbericht tonen verder aan dat 710 kinderenlanger dan acht jaar in Nederland wachten op eenverblijfsvergunning.
Van de jeugdigen die in een justitiële jeugdinrichting verblijvenzit het grootste deel, bijna 75 procent, in voorarrest en is nietdoor de rechter veroordeeld. Ondanks een afname van vijf procentten opzichte van 2011 is dit nog steeds hoog.
De meeste slachtoffers van seksuele uitbuiting, 125 minderjarigen,zijn Nederlandse meisjes die slachtoffer worden van eenloverboy.
Een groot probleem vormt het ontbreken van cijfers bij de thema'sjeugdzorg en kindermishandeling. Dan gaat het om recente cijfersover hoeveel kinderen mishandeld worden, hoeveel kinderen op dewachtlijst staan voor jeugdzorg en hoeveel kinderen vervangendezorg krijgen aangeboden.

De overheid heeft deze data niet up-to-date beschikbaar. Dit isonbegrijpelijk gezien het feit dat de overheid wel bezig is dejeugdzorg te hervormen.

Aanbevelingen uit het Jaarbericht Kinderrechten2012

Bovengenoemde punten vereisen actie. Defence for Children enUNICEF Nederland doen een oproep aan de toekomstigeregeringspartijen om in het regeerakkoord een jeugdparagraaf op tenemen. Hierin moet duidelijk aan gegeven worden wat zij de komendejaren gaan doen om er voor te zorgen dat alle kinderen in Nederlandveilig en gezond kunnen opgroeien.