Speciale aandacht voor Kinderrechten in Jeugdmonitor

4 november 2021

De Landelijke Jeugdmonitor heeft dit jaar speciale aandacht voor kinderrechten. UNICEF schreef met de leden van het Kinderrechtencollectief een hoofdstuk over het monitoren van kinderrechten in Nederland.

Jongeren met verdrag

Kernartikelen als basis van het Kinderrechtenverdrag

In dit hoofdstuk onderzoekt het Kinderrechtencollectief of, en zo ja in hoeverre, de Landelijke Jeugdmonitor inzicht kan geven in de naleving van kinderrechten in Nederland aan de hand van beschikbare data. Dat wordt gedaan door naar de vier kernartikelen van het Kinderrechtenverdrag te kijken, te weten artikel 2 (non-discriminatiebeginsel), artikel 3 (belang van het kind), artikel 6 (recht op leven en ontwikkeling) en artikel 12 (recht op participatie).

Als dit regelmatig wordt gemonitord, ontstaat er een duidelijker beeld over hoe het is gesteld met de rechten van kinderen in Nederland. Dit biedt de Nederlandse overheid en ngo’s de mogelijkheid de rechten van het kind beter te implementeren.

Hoe is het gesteld met de situatie van jongeren in Nederland?

Het CBS publiceert jaarlijks de Landelijke Jeugdmonitor in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Jeugdmonitor geeft aan de hand van cijfers inzicht in de leefsituatie van jongeren in Nederland. Onderwerpen die jaarlijks in het Jaarrapport Jeugdmonitor aan bod komen: gezinssituatie, opgroeien in een bijstandsgezin, onderwijs, arbeid, leefstijl, criminaliteit, jeugdzorg en de situatie van jongeren in Caribisch Nederland.

UNICEF Nederland maakt onderdeel uit van het Kinderrechtencollectief

Het hele rapport is hier te lezen.