Nieuw onderzoek naar de kinderrechtensituatie op Sint Maarten

19 mei 2020

UNICEF Nederland publiceert een nieuw onderzoek en laat een globaal beeld zien van de situatie van kinderen op Sint Maarten.

Jongen kijkt uit over dorp in Sint Maarten

Onderzoek is globaal beeld

De laatste jaren is er vooruitgang geboekt op het gebied van kinderrechten, onder andere met een meldcode kindermishandeling, de strafbaarheid van kindermisbruik, de herziening van het jeugdstrafrecht en het oprichten van een voorziening voor jeugddelinquenten, het Miss Lalie centrum. De vaccinatiegraad is hoog en ook hebben vrijwel alle kinderen, ook ongedocumenteerde kinderen, toegang tot basisonderwijs. Er zijn vergevorderde beleidsplannen op belangrijke thema’s die nog moeten worden goedgekeurd. De orkanen en politieke instabiliteit hebben deze processen vertraagd. 

Het nieuwe onderzoek laat zien dat geweld tegen kinderen, seksueel misbruik en het mentaal welzijn van jongeren belangrijke kinderrechtenkwesties vormen op Sint Maarten. Deze uitdagingen zijn verergerd door de orkanen in 2017. De effecten van de huidige coronacrisis stellen de situatie nog verder op scherp.   

Het rapport geeft een globaal beeld van de situatie van kinderen op Sint Maarten. Naast het verzamelen en analyseren van data nam UNICEF ook interviews af met volwassenen en jongeren uit verschillende segmenten van de samenleving. De groep geïnterviewden vormt geen representatieve steekproef van de bevolking, maar het beeld dat uit de interviews naar voren kwam, was op sommige gebieden zeer consistent, zoals bij de kwestie van geweld tegen kinderen. 

Kinderen lopen langs de weg in Sint Maarten

Kinderen lopen langs de weg in Sint Maarten

Kinderen lopen langs de weg in Sint Maarten

Veel uitdagingen

Uit de interviews kwam naar voren dat 85 procent van de ondervraagden kindermishandeling als een veel voorkomend probleem ziet op het eiland. Ook stelt 50 procent van de volwassenen dat seksueel misbruik vaak voorkomt. Bijna alle geïnterviewde jongeren geven aan een slachtoffer van huiselijk geweld te kennen of als kind zelf slachtoffer te zijn geweest.  

Andere uitdagingen die uit het onderzoek naar voren komen zijn dat de kinderopvangsector en de voorschoolse educatie nauwelijks zijn gereguleerd. Omdat de sector niet is gesubsidieerd hebben veel kinderen geen toegang, met name kinderen uit kwetsbare gezinnen. Een ander punt is dat de pleegzorg niet voldoet aan internationale standaarden en dat de huidige capaciteit om kinderen op te nemen zeer fragiel is. Op het gebied van gezondheidszorg is overgewicht en obesitas bij kinderen het voornaamste zorgpunt evenals het feit dat kinderen zonder verblijfspapieren zich niet kunnen verzekeren voor gezondheidszorg in het publieke stelsel.  

Jongeren vormen een kwetsbare groep en er zijn geen recente onderzoeken naar hun lichamelijk en mentaal welzijn. Oudere cijfers geven een verontrustend beeld waarbij de helft van de jongeren zich eenzaam, hopeloos en depressief voelt en een derde weleens aan zelfmoord denkt. Een derde van de jongeren tot 24 jaar volgt geen opleiding of stage en heeft ook geen betaald werk. Ook dit is zorgelijk. 

De Situatieanalyse is een instrument om de discussie over de ontwikkeling en het welzijn van kinderen en jongeren te stimuleren. De aanbevelingen kunnen gezien worden als input voor beleidsbeslissingen en fungeert als een pleitbezorgingsinstrument, dat een overzicht geeft van de meest kritieke uitdagingen voor kinderen en adolescenten op Sint Maarten. Het omvat de gebieden onderwijs, kinderbescherming en gezondheid. De situatieanalyse is een van de documenten die het 'Child Resilience and Protection Project' informeert dat momenteel wordt voorbereid in samenwerking met de regering van Sint Maarten als onderdeel van het Trust Fund voor de Wederopbouw dat wordt beheerd door de Wereldbank.

UNICEF Nederland ondersteunt de regering van Sint Maarten sinds de orkanen in 2017 met onderzoek, beleidsadvies, publiekscampagnes en concrete hulp aan kwetsbare kinderen in de samenleving.    

Statement

Het SitAn-rapport bevat 58 beleidsaanbevelingen op het gebied van kinderbescherming, onderwijs en gezondheid. De aanbevelingen staan in deze Engelstalige samenvatting.