Kinderen horen niet in de cel

4 juli 2019

De Tweede Kamer vergadert vandaag met de nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Broekers-Knol over vreemdelingen- en asielbeleid en een van de onderwerpen is detentie.

ineengedoken meisje

Geen kind in de cel

UNICEF wil dat er geen kinderen worden opgesloten vanwege hun migratiestatus. Daarnaast zouden er geen kinderen moeten worden uitgezet naar Afghanistan en moet er betere opvang komen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Op 4 juli bespreekt de Kamer tijdens het Algemeen Overleg Vreemdelingen-en Asielbeleid de brief van de vorige staatssecretaris over kinderen in vreemdelingendetentie.

De Coalitie Geen Kind in de Cel is zeer bezorgd over het feit dat alleenstaande kinderen lange tijd in gesloten bewaring zitten. Het belang van het kind moet namelijk altijd voorop staan. Volgens de voormalig staatssecretaris is het belangrijker om hen op te sluiten dan het naleven van de kinderrechten. Wij vinden het zorgwekkend dat staatssecretaris Harbers, met het oog op terugkeer en vreemdelingenbewaring, aan de Eerste Kamer schreef dat "het belang van het kind een eerste overweging is, maar dat ten aanzien van kinderen het doel van vrijheidsbeneming met het oog op uitzetting (te weten terugkeer) kan prevaleren boven het belang van het kind om in vrijheid te leven."

In 2018 verbleven alleenstaande minderjarige vreemdelingen gemiddeld 21 dagen in detentie. De termijn van twee weken voor gezinnen met minderjarige kinderen mag officieel niet worden overschreden. De coalitie vindt het zorgelijk dat alleenstaande kinderen langer in detentie zitten en dat er niet wordt gekeken naar alternatieven voor hen, zodat zij niet opgesloten hoeven te zitten. Detentie is schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen en zou daarom ten alle tijden moeten worden voorkomen. Zelfs een korte periode in opsluiting heeft namelijk een negatief effect op het welzijn van kinderen. Deze kinderen hebben geen straf maar worden opgesloten, omdat ze het land moeten verlaten (of juist niet in mogen). Wij pleiten voor een verbod op detentie van kinderen op grond van hun migratiestatus.

UNICEF Nederland is onderdeel van de coalitie Geen Kind in de Cel, samen met Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS en VluchtelingenWerk Nederland.

Afghanistan is niet veilig

Een onderwerp waar wij voor dit overleg ook aandacht voor hebben gevraagd is het landenbeleid Afghanistan. Volgens de Nederlandse overheid is het veilig om kinderen uit te zetten naar Afghanistan, volgens UNICEF niet. We roepen de Nederlandse overheid op om te stoppen met het opsluiten en uitzetten van Afghaanse vluchtelingen en om in het bijzonder geen alleenstaande vrouwen, kinderen en gezinnen uit te zetten.

UNICEF Nederland werkt samen met Amnesty International, Cordaid, Defence for Children, Don’t Send Afghans Back, INLIA, Kerk in Actie, Stichting LOS, Oxfam Novib, PAX, Save the Children, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland.

Kind kijkt uit schoolraam in Afghanistan

Zoontje lacht terwijl zijn moeder zich voorbereidt op haar les. Deze Afghaanse meisjesschool werd in 2018 gebombardeerd waarbij kinderen werden gedood. De school wilde echter perse heropenen en geeft nu meer dan 4000 vrouwelijke studenten les.

Zoontje lacht terwijl zijn moeder zich voorbereidt op haar les. Deze Afghaanse meisjesschool werd in 2018 gebombardeerd waarbij kinderen werden gedood. De school wilde echter perse heropenen en geeft nu meer dan 4000 vrouwelijke studenten les.

Opvang Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers

Alleenstaande kinderen in de Nederlandse asielopvang bevinden zich in een bijzonder kwetsbare situatie. Momenteel verblijven ongeveer 400 alleenstaande kinderen van 15 jaar en ouder op de AMV-opvanglocaties. Deze opvang is grootschalig en de wachttijd om door te stromen is te lang. Op grond van artikel 20 van het VN-Kinderrechtenverdrag hebben zij recht op bijzondere bescherming en bijstand. UNICEF pleit er in een brief voor om alle alleenstaande kinderen op te laten vangen door Stichting NIDOS, waarbij kleinschaligheid voorop staat.

Volgens een artikel in NRC van 2 juni 2019 zijn er in de afgelopen 4,5 jaar ruim 1600 kinderen verdwenen uit de asielopvang in Nederland UNICEF en Defence for Children vragen al jaren aandacht voor dit probleem in het Jaarbericht Kinderrechten. We zijn positief dat de staatssecretaris een onderzoek heeft aangekondigd en hebben nogmaals aangedrongen op maatregelen om verdwijningen te voorkomen.