Welke impact heeft het VN-migratiepact op kinderen?

4 december 2018

Een kind is een kind, ook een kind dat op de vlucht is voor geweld, oorlog, natuurrampen of om een andere reden niet meer thuis kan blijven. Deze kinderen hebben dezelfde rechten als alle andere kinderen. Volgende week komen regeringsleiders van verschillende landen bijeen in Marrakesh om een verklaring over migratie te ondertekenen. UNICEF steunt dit pact.

Het Domiz vluchtelingenkamp in Irak, waar UNICEF hulp bied aan 5000 mensen

Het Domiz vluchtelingenkamp in Irak, waar UNICEF hulp bied aan 5000 mensen

Het Domiz vluchtelingenkamp in Irak, waar UNICEF hulp bied aan 5000 mensen

Wat heeft UNICEF bijgedragen aan het VN-migratiepact?

Twee jaar lang hebben landen, onder toezicht van de Verenigde Naties, onderhandeld over de tekst van dit pact. Het heet officiëel de Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM). Maatschappelijke organisaties hebben ook input geleverd. UNICEF heeft intensief samengewerkt met de landen om uiteindelijk het beste resultaat voor kinderen te behalen en ervoor te zorgen dat de Compacts leiden tot een betere bescherming van vluchtelingen- en migrantenkinderen.

Wat vindt UNICEF van de Global Compact on Migration?

UNICEF is voorstander van de GCM. Kinderen die migreren en gevaarlijke routes moeten nemen omdat ze niet via een legale manier hun land kunnen verlaten, zijn enorm kwetsbaar. UNICEF weet bijvoorbeeld uit onderzoek dat een groot deel van de kinderen die vanuit Afrika, via Libië, naar Europa getrokken zijn, te maken hebben gehad met extreme vormen van geweld en mishandeling. De Global Compact biedt handvatten om deze kinderen te kunnen beschermen. Bijvoorbeeld door migrerende kinderen in beeld te brengen, hen van hulp en medische zorg te voorzien, toegang tot onderwijs te geven, alleenreizende kinderen te helpen hun ouders te vinden, en detentie van kinderen een halt toe te roepen.

De gevolgen voor kinderen

De beide Compacts zijn belangrijk voor de rechten van kinderen die, om wat voor reden dan ook, hun huis en land hebben moeten verlaten. Ook deze kinderen hebben namelijk recht op onderwijs, en medische zorg en hulp. Landen moeten ervoor zorgen dat kinderen die onderweg geboren worden, geregistreerd kunnen worden en niet stateloos blijven. Er moeten betere procedures komen om alleenreizende kinderen sneller te kunnen herenigen met hun familie. Kinderen mogen alleen teruggestuurd worden naar hun eigen land als dat veilig kan. Kinderen mogen niet worden opgesloten.

Er is ook een aparte Global Compact on Refugees; hierin staan afspraken om vluchtelingen nog beter te kunnen beschermen en hoe landen elkaar kunnen helpen vluchtelingen beter op te vangen.

Het belangrijkste is dat in iedere situatie gekeken wordt naar het belang van het kind. Dit is waarom UNICEF de Compacts ondersteunt; het maakt mogelijk dat we wereldwijd kinderen die huis en haard hebben moeten verlaten, beter kunnen beschermen.

Een kind loopt langs matrassen op de vloer van de vrouwenafdeling van het Al-Nasr centrum in Zawiya, Libië

Een kind loopt langs matrassen op de vloer van de vrouwenafdeling van het Al-Nasr centrum in Zawiya, Libië. Gewapende groepen houden migranten vast in een onbekend aantal niet-officiële detentiecentra

Een kind loopt langs matrassen op de vloer van de vrouwenafdeling van het Al-Nasr centrum in Zawiya, Libië. Gewapende groepen houden migranten vast in een onbekend aantal niet-officiële detentiecentra

Wat is het VN-migratiepact van Marrakesh?

Het VN-pact is een serie afspraken over migratie. Deze afspraken worden opgenomen in een verklaring voor beter migratiebeleid. Het pact heet officiëel het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM). Het is geen internationaal verdrag en het is ook niet juridisch bindend. Maar het is wel een belangrijke verklaring omdat voor het eerst internationale afspraken zijn gemaakt over migratie. De tekst van deze verklaring zal worden aangenomen op een top van regeringsleiders in Marrakesh op 10 en 11 december 2018. 

Migratie is er altijd geweest en zal er ook altijd zijn. Door (betere) internationale samenwerking moeten problemen rond migratie op worden gelost. Daarom gaat de verklaring over heel veel aspecten van migratie. Er wordt ook gekeken hoe de oorzaken van migratie aangepakt kunnen worden. Met hun handtekening onder het GCM geven de landen het signaal af dat men migratie serieus neemt, beter voorbereid wil zijn op nieuwe ontwikkelingen en maatregelen wil nemen om de rechten van migranten en dus ook migrantenkinderen beter te beschermen.

The New York Declaration for Refugees and Migrants

In 2016 sloten landen the New York Declaration for Refugees and Migrants. Hierin werden landen opgeroepen om afspraken te maken over:

- het beschermen van de veiligheid, waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van alle migranten, onafhankelijk van hun migratie status.

- het ondersteunen van landen die grote aantallen vluchtelingen en migranten opvangen

- de positie van migranten in noodhulp en ontwikkelingshulp

- het bestrijden van vreemdelingenhaat, racisme en discriminatie naar alle migranten toe

- het ontwikkelen van niet-bindende principes en vrijwillige richtlijnen over de behandeling van migranten in kwetsbare situaties

- het versterken van wereldwijde migratiemanagement, oa door van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) een VN-organisatie te maken en door de ontwikkeling van een Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.

De afspraken over migratie zijn nu vastgelegd in de Global Compact on Migration. Met de Global Compact wil de internationale gemeenschap samenwerken om migratie wereldwijd in goede banen te leiden en migranten onderweg beter te beschermen. De landen werken hiermee de afspraken in de New York Declaration verder uit.