Universiteit Leiden krijgt UNICEF leerstoel kinderrechten

15 maart 2012

Méér voorlichting en deskundigheidsbevordering doorinvesteren in wetenschappelijke kennis op het terrein vankinderrechten. Dat is de doelstelling van de nieuwe UNICEFleerstoel Children's Rights aan de Universiteit Leiden. Vanafvandaag bekleedt prof. mr. Ton Liefaard de functie van UNICEFhoogleraar.
 

In Nederland ontbreekt het aan structurele aandacht voorkinderrechten in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Metaandacht hiervoor kan zowel de voorlichting als dedeskundigheidsbevordering op het terrein van kinderrechten wordenverbeterd. Rechters en advocaten moeten veel beter wordengeïnformeerd over kinderrechten, zodat men goed in staat iskinderen te verdedigen. Ook andere professionals die met en voorkinderen werken ontbreekt het vaak aan voldoende gedegen kennisover de rechten van kinderen op grond van het VN-Verdrag inzake deRechten van het Kind.

Deze leerstoel beoogt dit gemis op te vangen. Daarmeebeantwoordt het ook aan de vraag van studenten naar meer onderwijsop het gebied van (internationale) kinderrechten. De UNICEFleerstoel zal in de afdeling jeugdrecht nauw samenwerken met deleerstoelhouder Jeugdrecht prof.mr.drs. Mariëlle Bruning, die zichspecifiek richt op de positie van minderjarigen in het Nederlandsrecht.

Internationaal academisch kenniscentrum kinderrechten


Beide leerstoelen zullen samenwerken aan de ontwikkeling van eenmasteropleiding Jeugdrecht en een Engelstalige masteropleidingChildren's Rights. Over ongeveer vijf jaar zal een herkenbaarinternationaal academisch kenniscentrum kinderrechten zijnontwikkeld, waar (promotie)onderzoek wordt gedaan,masterprogramma's kunnen worden gevolgd door studenten uit binnen-en buitenland en waar de verkregen kennis ook zal worden gedeeldmet professionals uit de praktijk door middelvan trainingen en postacademisch onderwijs.

'Unieke kans'

"Deze leerstoel biedt een unieke kans om kinderrechten centraalte stellen in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs voorstudenten en professionals," zegt Ton Liefaard. "Zo kan eenbijdrage worden geleverd aan de interpretatie en implementatie vanhet VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind uit 1989. Dat is hardnodig. Er is sinds de inwerkingtreding van dit voor kinderen zobelangrijke internationale verdrag al veel bereikt, maar we moetennog veel meer te weten komen over de precieze betekenis en werkingvan het verdrag om de rechten van kinderen wereldwijd daadwerkelijkte verbeteren."

* * * *

Meer informatie


Voor meer informatie of interviewaanvragen kunt u zich wendentot Annet van der Helm, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, tel. 071527 48 65, e-mail
a.f.m.van.der.helm@law.leidenuniv.nl.


Zie ook de website van de Faculteitder Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden.