Stop uitzetten gewortelde kinderen

22 mei 2012

Defence for Children en UNICEF Nederland roepen deNederlandse overheid op om kinderen die in beginsel onder de nieuweKinderasielwet vallen met het zicht op de verkiezingen niet meeruit te zetten. Het blijkt om maximaal 500 kinderen te gaan. Als nade verkiezingen een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter hetwetsvoorstel voor gewortelde kinderen van PvdA/ChristenUnieschaart, is de kans groot dat deze kinderen een verblijfsvergunningkrijgen. Hen nu nog uitzetten is in strijd met hetKinderrechtenverdrag, niet in het belang van het kind omdat ze hetrisico lopen nog verder beschadigd te raken en daarmeeonaanvaardbaar. 

UNICEF Nederland en Defence for Children roepen op om hetuitzetten van kinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn"controversieel" te verklaren en vraagt de Tweede Kamer tebesluiten tot opschorting van de uitzettingen. Enkele honderdenasielzoekerskinderen leven nu al jarenlang in onzekerheid over huntoekomst met alle emotionele schade van dien.

Onderbouwing schatting
UNICEF Nederland en Defence for Children schatten dat er maximaal500 kinderen onder het wetsvoorstel van de PvdA/ChristenUnie - enhet Kinderpardon van GroenLinks - vallen. Die schatting isgebaseerd op onder meer het antwoord van minister Leers op eenWOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur), informatie over de nieuwegezinslocaties en op contacten met opvangadressen door hetland.

WOB-verzoek
Voor hun Jaarbericht Kinderrechten 2012 - dat in juni verschijnt -hebben UNICEF Nederland en Defence for Children via een WOB-verzoekaan minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel gevraagdhoeveel kinderen langer dan acht jaar in Nederland zijn en nog geenverblijfsvergunning hebben. Het Ministerie kon alleen zeggenhoeveel van deze kinderen nog 'in procedure zijn': 270. Een deelvan hen valt waarschijnlijk niet onder het wetsvoorstel omdat zeniet als asielzoeker zijn binnengekomen of niet onder deaanvullende voorwaarden van het voorstel vallen.

Gezinslocaties
Defence for Children en UNICEF Nederland schatten onder meer opbasis van hun quickscan datiets minder dan de helft van de ongeveer 300 kinderen die in degezinslocaties voor uitgeprocedeerde gezinnen verblijven, langerdan acht jaar in Nederland is. Van die helft zal een klein deel eennieuwe reguliere procedure zijn gestart en dus onder de groep vande 270 uit het WOB-antwoord vallen.
De organisaties schatten dat er in de gezinslocaties maximaal 100kinderen - boven de genoemde 270 - in beginsel onder hetwetsvoorstel vallen.

Noodopvang
Daarnaast verblijft er nog een kleine groep uitgeprocedeerdegezinnen met in Nederland gewortelde kinderen in noodopvangen vangemeenten en kerken. Die noodopvang is met de komst van degezinslocaties aanzienlijk verkleind. Bovendien zijn de meestemensen in deze lokale opvang in procedure, waardoor ze al bij de270 uit het WOB-antwoord zijn geteld. De kinderrechtenorganisaties schatten dit aantal op maximaal 100 tot 130 extrakinderen.

Samenvattend komen UNICEF Nederland en Defence for Children op eenaantal van maximaal 500 kinderen. Deze groep is aanzienlijk kleinerdan dikwijls geschat werd. Deze kinderen nu nog uitzetten isonverantwoord. Het risico dat zij daardoor nog verder beschadigdraken, is zeer groot. Het gaat om een kleine overzichtelijke groepkinderen die nu beschermd kan en moet worden.
 

***

Bel voor meer informatie:

Defence for Children: 071 516 09 80 / 06 10 47 24 98