Crisis in de Hoorn van Afrika: een jaar later

20 juli 2012

Precies een jaar geledenbereikte de crisis in de Hoorn van Afrika het kookpunt toen deVerenigde Naties hongersnood uitriepen in twee regio's in hetzuiden van Somalië. De internationale gemeenschap kwam in actie enook in Nederland werd door de Samenwerkende Hulporganisaties, waarUNICEF Nederland deel van uitmaakt, met giro 555 een nationaleactie  gestart. Deze massale steun - in combinatie metgunstige regenval - heeft talloze levens gered en heeft geholpen dehongersnood tegen te gaan. De crisis is echter verre van voorbij.Nog altijd hebben acht miljoen mensen in Somalië, Ethiopië en Keniahumanitaire hulp nodig, waaronder veel kinderen. Zij wordenbedreigd door een combinatie van armoede, onveiligheid,ondervoeding en ziekte.

Met de steun van donoren, die samen $396 miljoen doneerden, wasUNICEF het afgelopen jaar in staat om zowel haar noodhulp- alsontwikkelingsprogramma's uit te breiden in de door droogtegetroffen delen van Somalië, Kenia, Ethiopië en Djibouti. Hierhadden meer dan 13 miljoen mensen humanitaire hulp nodig. Tussenjuli en december 2011 werd ongeveer 63.000 ton humanitairehulpgoederen afgeleverd, waarvan de helft aanvullende entherapeutische voeding betrof. Deze levensreddende interventies engoederen bereikten miljoenen kinderen en hun families. Bijna éénmiljoen kinderen werd voor ondervoeding behandeld.

Crisis duurt voort

Toch is de crisis in de Hoorn van Afrika nog niet voorbij.Somalië blijft het zwaarst getroffen land. Een derde van debevolking, 2,5 miljoen mensen, heeft er nog altijd noodhulp nodig.In sommige regio's van het zuiden, is één op de vijf kinderenlevensbedreigend ondervoed. In Kenia hebben 2,2 miljoen mensenhumanitaire hulp nodig en in Ethiopië 3,2 miljoen mensen.Ondervoeding blijft een ernstig probleem. Op dit moment zijn in dedrie landen bijna 900.000 kinderen ondervoed.

Door de crisis moesten duizenden mensen hun huizen verlaten. Erzijn nu meer dan 626.000 Somalische vluchtelingen in Kenia enEthiopië. In Somalië zelf zijn meer dan een miljoen mensenontheemd, waarvan meer dan de helft kinderen. Conflicten,instabiliteit, slechte regens en een voortdurende beperkte toegangvoor hulporganisaties vormen een grote bedreiging voor kinderen enhun families. Er zijn al aanwijzingen dat de situatie zou kunnenverslechteren in het zuiden van Somalië, waar acute ondervoedingbij kinderen onder de vijf jaar op sommige plaatsen bijna twee keerde nooddrempel is.

Hulp blijft nodig

UNICEF blijft noodhulp verlenen. Het is van cruciaal belang omte blijven voorzien in de behoeftes aan gezondheidszorg, voeding enwater en sanitaire voorzieningen. Deze korte termijn noodhulp zaltoekomstige crises echter niet voorkomen. Daarom bouwt UNICEF ookverder aan de veerkracht van de bevolking door samen te werken metgemeenschappen, gebruik te maken van hun kennis en hun weerbaarheidop te bouwen. Basisvoorzieningen voor de gezondheid, voeding,sanitaire voorzieningen en onderwijs worden in de gemeenschappenverstevigd. Ook werkt UNICEF met een systeem van 'kinderbijslag'samen met haar partners aan de opvang van kwetsbare gezinnen.

***
Voor meer informatie:

Martin de Beer
Corporate Communicatieadviseur / Persvoorlichter
UNICEF Nederland
070 3339379
06 14799599