Jaarbericht Kinderrechten 2013: Vele gedwongen verhuizingen schadelijk voor asielzoekerskinderen

2 juli 2013
800 zbm20452jaarbericht

PERSBERICHT                                                

Jaarbericht Kinderrechten 2013:

Vele gedwongen verhuizingen schadelijk voor asielzoekerskinderen

Asielzoekerskinderen in Nederland verhuizen gemiddeld één keer per jaar. Dat maakt een normale ontwikkeling onmogelijk en heeft schadelijke gevolgen. Het aantal gedwongen verhuizingen is een van de meest zorgwekkende cijfers uit het Jaarbericht Kinderrechten 2013, dat UNICEF Nederland en Defence for Children vandaag presenteren. De asielzoekerskinderen, die voor het Jaarbericht Kinderrechten zijn geïnterviewd, geven aan dat ze elke verhuizing moeilijk vinden, onder andere omdat ze niet weten wanneer en waarom ze weer weg moeten en het steeds moeilijker wordt om school te volgen en vrienden te maken. Defence for Children en UNICEF Nederland vragen de regering om gezinnen met kinderen op een vaste plek op te vangen, zodat zij niet meer hoeven te verhuizen.

Het Jaarbericht Kinderrechten van Defence for Children en UNICEF Nederland meet de naleving van het Kinderrechtenverdrag en de prestaties van de overheid op de gebieden jeugdstrafrecht, jeugdzorg, migratie, uitbuiting en kindermishandeling. Het Jaarbericht geeft rapportcijfers en signaleert ontwikkelingen.

Stop verhuizingen

De zorgen omtrent de rechten van asielzoekerskinderen blijven groot. Hun recht op een normale ontwikkeling wordt sterk belemmerd door de vele verhuizingen en de moeilijke omstandigheden op met name de gezinslocaties. Eerder al berichtte de Werkgroep Kind in azc, waar UNICEF Nederland en Defence for Children deel van uitmaken, over het grote aantal verhuizingen in het rapport Ontheemd. De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland. Er is op dit gebied nog geen verbetering in zicht. Samen met de Werkgroep Kind in azc, roepen Defence for Children en UNICEF Nederland de regering op om gezinnen met kinderen op een vaste plek op te vangen, zodat zij niet meer hoeven te verhuizen. Verblijf in vaste en kleinschalige opvang zorgt voor stabiliteit van het gezin, voor versterking van kinderen en ouders en voor vergroting van de kans op geslaagde integratie of terugkeer.

Zorgen over kwetsbare kinderen

Uit het Jaarbericht Kinderrechten 2013 blijkt dat ook andere kinderen in Nederland die zich in een kwetsbare positie bevinden tegen serieuze problemen aanlopen. In dit Jaarbericht Kinderrechten komen deze kinderen en jongeren zelf aan het woord en vertellen zij over hun ervaringen.

Defence for Children en UNICEF Nederland maken zich zorgen over de capaciteit bij politie en justitie bij de opsporing en vervolging van mensenhandel. De minderjarige slachtoffers geven aan dat zij het lang vinden duren voordat daders voor de rechter staan. Dit betekent voor de slachtoffers een lange periode van onzekerheid.

Defence for Children en UNICEF Nederland vinden ook dat de nazorg aan jongeren die een gesloten instelling verlaten, te kort schiet, waardoor de jongeren belangrijke vaardigheden missen als zij weer terugkeren in de maatschappij. Zo geeft een jongere aan dat hij niet begrijpt dat ze hem ‘op die manier’ na al die jaren hebben laten gaan.

Defence for Children en UNICEF Nederland dringen ook aan op het investeren in een actief preventiebeleid en adequate voorlichting over geweldloos opvoeden om zo kindermishandeling tegen te gaan, met name bij gezinnen met een verhoogd risico op geweld in het gezin. Ook de jongeren benadrukken de urgentie van preventie en voorlichting. Maar ook dat het praten met kinderen die signalen van kindermishandeling afgeven erg belangrijk is en dat daarbij moet worden doorgevraagd.

Ontbreken cijfers

Defence for Children en UNICEF Nederland spreken hun zorgen uit over het ontbreken van actuele cijfers over kindermishandeling, jeugdzorg en migratie. Het is zorgelijk dat de overheid niet over deze cijfers beschikt. Deze moeten beschikbaar zijn om beleid te kunnen maken, het gevoerde beleid te kunnen monitoren en te kunnen evalueren. Daarnaast is het voor Defence for Children en UNICEF Nederland nu niet mogelijk om eventuele vooruitgang of teruggang in de implementatie van het Kinderrechtenverdrag vast te stellen op deze belangrijke thema’s.

Over UNICEF

UNICEF is actief in meer dan 190 landen en gebieden. De organisatie ziet erop toe dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. Met hulpprogramma’s op het gebied van water, gezondheidszorg, onderwijs, voeding en bescherming helpt UNICEF kinderen te overleven en armoede te overwinnen. UNICEF's hulp is structureel, maar de organisatie is er ook voor kinderen in noodsituaties. Onder het motto 'Unite for Children' werkt UNICEF samen met particulieren, organisaties en regeringen.

Over Defence for Children

Defence for Children werkt aan de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland en,  sa-men met partners, in andere landen over de hele wereld. Het doel is kinderrechten te verankeren in wet, beleid en praktijk, met speciale aandacht voor de meest kwetsbare kinderen. Zij doet dit vanuit haar specifiek juridische expertise via onderzoek, lobby, advies, training, informatievoorziening, juridische hulpverlening en actie.