Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Met de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 in het vooruitzicht, maken politieke partijen plannen voor de toekomst van Nederland. 

Op woensdag 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Ons Jongerenpanel heeft zich in de verkiezingsprogramma’s verdiept en wil graag in gesprek met de lijsttrekkers van de verschillende partijen. Over zaken die zij belangrijk vinden, zoals onderwijs en klimaat.

Bilal van het jongerenpanel sprak als eerste met Sigrid Kaag, Minister van Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking en lijsttrekker van D66, over haar verkiezingsprogramma & kinderrechten. De andere Jongerenpanelleden hebben, vanwege de coronamaatregelen, hun vragen via de Ipad gesteld. Bekijk hier het eerste filmpje met lijsttrekker Kaag:

UNICEF roept alle Nederlandse politieke partijen op om de rechten van kinderen en jongeren voorop te stellen, en om te laten zien dat de belangen en de stem van jongeren werkelijk meetellen. In het bijzonder vragen we aandacht voor: 

UNICEF roept politieke partijen op om in de plannen de belangen van kinderen en jongeren voorop te stellen: 

  • Laat jongeren meepraten over zaken die hen aangaan;  
  • Zorg dat alle kinderen genoeg gezond eten en drinken hebben;   
  • Neem het belang van het kind als uitgangspunt: in de asielprocedure en in de asielopvang;
  • Ook in tijden van crisis: blijf investeren in ontwikkelingssamenwerking en kinderrechten;  
  • Bescherm kinderen op de Cariben tegen armoede en geweld;  
  • Zorg dat er voldoende aandacht is voor mentaal welzijn op scholen;

Lees de gehele oproep aan de programmacommissies

Laat jongeren meepraten over zaken die hen aangaan

Kinderen en jongeren hebben het recht gehoord te worden. Daarom is het belangrijk dat volwassenen naar hun mening vragen en die mening serieus nemen. In Nederland inclusief Caribisch Nederland is meer kennis over participatie en borging in wet, beleid en praktijk nodig om betekenisvolle participatie te realiseren zodat jongeren en kinderen daadwerkelijk kunnen meedenken, meepraten en meedoen in de samenleving. UNICEF pleit ervoor dat jongeren vanaf het begin betrokken worden bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van wet- en regelgeving die van grote invloed is op hun leven. Politieke partijen kunnen jongeren met hun partijprogramma laten zien dat hun stem werkelijk meetelt. Ook in tijden van crisis

Bescherm kinderen op Caribisch Nederland tegen geweld en armoede

Kinderen en jongeren zijn vaak de dupe van sociaaleconomische problematiek  in Caribisch Nederland. Crisissituaties maken kinderen die kwetsbaar zijn voor kindermishandeling extra kwetsbaar. De wet- en regelgeving is onvoldoende om kinderen maximaal te beschermen tegen onder andere huiselijk geweld en kindermishandeling. UNICEF vindt dat een grondige analyse nodig is, zodat duidelijk wordt welke regelgeving nog moet worden ontwikkeld om kinderen beter te beschermen. Dit helpt ook om kinderen in crisissituaties beter te beschermen.  

Er is onvoldoende zicht op kinderen en jongeren die in armoede leven in Caribisch Nederland. Wat betekent leven in armoede voor hun gezondheid, onderwijs, levensstandaard en niveau van bescherming? En om hoeveel kinderen gaat het precies? Kinderen die in armoede leven zijn ten tijde van een crisis extra kwetsbaar. Om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare kinderen goed worden ondersteund, is het onder alle omstandigheden van belang om beter te begrijpen welke kinderen in armoede leven en waar ze mee te maken hebben. Met betere informatie kan samenhangend beleid worden ontwikkeld en beter worden bepaald in hoeverre de meest kwetsbare kinderen worden geholpen.  

Zorg dat alle kinderen genoeg gezond eten en drinken hebben

Gezond eten en drinken is belangrijk voor een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen. Maar bijna geen enkel kind in Nederland eet volgens de richtlijnen van de Schijf van Vijf. Ongezonde voeding kan leiden tot overgewicht of obesitas; één op de acht kinderen in Nederland is te zwaar. Hierdoor hebben zij een hoger risico op het ontwikkelen van ernstige ziektes als hart en vaatziekten of diabetes, maar ook op psychische klachten als depressie of sociaal isolement. De omgeving van kinderen verleidt veelvuldig tot keuzes voor ongezond voedsel. Zelfregulering door de industrie beschermt kinderen onvoldoende. Preventie van overgewicht bij kinderen is belangrijk, want ongezond gedrag is moeilijk te veranderen. Met het Nationaal Preventieakkoord kunnen we samen toewerken naar een gezondere generatie in 2040, maar met de huidige maatregelen in het akkoord halen we de gestelde ambities niet. UNICEF bepleit een veel sterkere, bredere aanpak van regelgeving, waarin de belangen van het kind centraal staan. Een verbod op kindermarketing voor ongezonde voedingsmiddelen, een suikertax en strenge afspraken voor productverbetering zijn nodig om voor kinderen die gezonde voedselomgeving daadwerkelijk te creëren. 

Neem het belang van het kind als uitgangspunt: in de asielprocedure en in de asielopvang

Kinderen die gevlucht zijn naar Nederland zijn extra kwetsbaar. Des te belangrijker dat opvang van deze kwetsbare kinderen zo kindvriendelijk mogelijk is, dat hun belangen verankerd zijn in de vreemdelingenwet en er geen detentie plaatsvindt.

Kindvriendelijke opvang 

  • Kindvriendelijke opvang betekent bijvoorbeeld dat de wachttijd in de asielprocedure niet te lang is, er weinig verhuizingen plaatsvinden en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voldoende geld heeft om hun opvang kindvriendelijk te organiseren. Ook in tijden van crisis, of wanneer tijdelijk meer mensen naar Nederland vluchten.   

Belang van het kind in de Vreemdelingenwet 

  • In de Nederlandse Vreemdelingenwet staat niet beschreven hoe en wanneer het belang van het kind wordt meegenomen in de asielprocedure en het terugkeerproces. Verankering van het belang van het kind is nodig om de positie van kinderen in de asielprocedure te verbeteren, dus roept UNICEF politieke partijen op om het ingediende initiatiefwetsvoorstel te steunen. 

Stoppen van vreemdelingendetentie van gezinnen en kinderen 

  • Opsluiting is buitengewoon schadelijk voor kinderen en er is geen bewezen impact op terugkeercijfers. Kinderen in detentie hebben vaak last van depressiviteit, angst of posttraumatische stressstoornissen (PTSS). Bovendien tast opsluiting hun lichamelijke en cognitieve ontwikkeling aan. Helaas komt opsluiting van asielzoekerskinderen nog steeds voor in Nederland. UNICEF dringt erop aan dat kinderen niet langer in vreemdelingendetentie worden geplaatst en dat er actief wordt gezocht naar alternatieven. 
Ook in tijden van crisis: blijf investeren in ontwikkelingssamenwerking en kinderrechten

De enorme impact van de coronacrisis op honderden miljoenen kinderen en vrouwen is inmiddels duidelijk: gezondheidssystemen raken overbelast waardoor reguliere zorg zoals vaccinaties wordt verdrongen, schoolsluitingen zorgen voor extra kwetsbaarheid, onderwijsachterstanden en drop-outs, risico’s op kinderarbeid en kindhuwelijken nemen toe door het verlies van inkomen van ouders. Om te voorkomen dat kwetsbare kinderen nog kwetsbaarder worden, roept UNICEF Nederland politieke partijen op om te blijven investeren in ontwikkelingssamenwerking en daarbinnen specifiek in kinderrechten.  

Zorg dat er voldoende aandacht is voor mentaal welzijn op scholen

UNICEF wil dat alle jongeren in Nederland zich mentaal goed voelen. Hun mentaal welzijn moet versterkt.
Er moet op scholen ook meer aandacht komen voor het mentaal welzijn. Jongeren geven dat ook aan: het moet bespreekbaar worden op scholen.

Ons onderzoek ‘Geluk onder Druk?’ laat zien dat de ervaren schooldruk voor jongeren de afgelopen jaren sterk is toegenomen. 1 op de 4 jongeren vindt dat juist school het vaakst voor stress zorgt en 1 op de 3 jongeren heeft last van prestatiedruk. Zij roepen daarom op om de schooldruk te verlagen. UNICEF zet zich de komende jaren in voor meer aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren in Nederland.

UNICEF vroeg ook aandacht aan het geestelijk welzijn van jongeren tijdens de corona crisis.

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Sasja Bökkerink (sbokkerink@unicef.nl)

Gerelateerd aan dit onderwerp