Family planning

De komende 35 jaar verdubbelt de wereldbevolking, ondanks dat wereldwijd - ook in Afrika - het aantal kinderen per vrouw afneemt. De wereldbevolking groeit omdat de bevolking in Afrika relatief jong is, waardoor er de komende jaren nog veel kinderen geboren zullen worden.

Gezondheidswerker Elsebeth geeft twee jonge moeders voorlichting over goede voeding voor de kinderen en de moeders zelf in de lokale kliniek in Maderia, Ethiopië. 

Gezondheidswerker Elsebeth geeft twee jonge moeders voorlichting over goede voeding voor de kinderen en de moeders zelf in de lokale kliniek in Maderia, Ethiopië. 

Gezondheidswerker Elsebeth geeft twee jonge moeders voorlichting over goede voeding voor de kinderen en de moeders zelf in de lokale kliniek in Maderia, Ethiopië. 

In sommige Afrikaanse landen zijn veel grote gezinnen. Met name in lage-inkomenslanden die vaak door conflicten zijn getroffen. Landen met een hoger nationaal inkomen hebben een lager vruchtbaarheidscijfer. De cijfers verschillen ook sterk tussen arme en rijke gezinnen binnen een land: rijke, geschoolde vrouwen in Afrika krijgen minder kinderen dan armere, ongeschoolde vrouwen.

Het nieuwste rapport Generation 2030 Africa 2.0: Prioritizing investment in children to reap the demographic dividend geeft een beeld van de bevolkingsgroei in Afrika en de effecten daarvan voor het continent en de wereld. 

Wat vindt UNICEF?

Door te investeren in meisjes en vrouwen is de demografische trend te keren. Het investeren in onderwijs voor meisjes is hiervoor een van de meest effectieve manieren, er is een directe link tussen hogere opleidingsniveaus van vrouwen en lagere vruchtbaarheidscijfers. Bovendien draagt dit bij aan het doorbreken van de armoedecirkel en de ongelijkheid, empowerment van meisjes en vrouwen. De versterking van de positie van vrouwen en meisjes vereist het aankaarten en overwinnen van culturele, sociale, economische en politieke barrières die dit ondermijnen. Daarbij zijn - naast toegang tot goed onderwijs - uitbreiding en verbetering van, vrijwillige family-planning, gezondheidszorg en het tegengaan van kindhuwelijken essentieel. Tezamen zal dit zorgen voor een kentering in de bevolkingsgroei in Afrika.  

Gezondheidszorg en anticonceptiemiddelen moeten voor iedereen beschikbaar zijn, ook voor jongeren. Daarnaast is trouwen vanaf minimaal 18 jaar een belangrijk middel om zwangerschap op jonge leeftijd tegen te gaan. Kindhuwelijken en tienerzwangerschappen leiden namelijk tot hogere vruchtbaarheidscijfers. Geschoolde vrouwen zijn op een latere leeftijd voor het eerst zwanger, zij bouwen meer tijd in tussen de zwangerschappen en hun kinderen gaan vaker en langer naar school.

Aurenze (14) uit Mozambique krijgt advies over gezinsplanning.

Aurenze (14) uit Mozambique krijgt advies over gezinsplanning.

Aurenze (14) uit Mozambique krijgt advies over gezinsplanning.

Wat doet UNICEF?

UNICEF zet zich overal ter wereld in voor gelijke kansen voor ieder kind. Er zijn allerlei onderwijsprogramma’s voor meisjes. Ook staat de toegang van meisjes en vrouwen tot gezondheidszorg, ook in conflictregio’s, bij de gezondheidsprogramma’s van UNICEF centraal. Daarnaast draagt UNICEF er via samenwerkingspartner UNFPA eraan bij dat anticonceptiemiddelen beschikbaar zijn voor (jonge) vrouwen. Reproductieve gezondheidszorg is essentieel. UNICEF vindt het belangrijk dat vrouwen zelf kiezen wanneer en hoeveel kinderen zij krijgen. In onze (reproductieve) gezondheidsprogramma's bespreken we geboortespreiding en geboorteplanning. Daarnaast zetten we in op het verbeteren van de gezondheid van jonge moeders en baby's. Een betere kwaliteit van leven leidt tot meer gewenste zwangerschappen en een afname van ongewenste zwangerschappen.  

UNICEF gaat kindhuwelijken tegen, onder andere door meisjes en hun ouders financieel te ondersteunen en met voorlichtingscampagnes om sociaal-culturele tradities rondom kindhuwelijken te doorbreken. Op nationaal niveau werkt UNICEF met regeringen samen om kindhuwelijken tegen te gaan.