Meer over Kinderrechten

Een derde van de wereldbevolking is kind. Al deze kinderen, waar ook ter wereld, hebben dezelfde rechten. Bedoeld om hen te beschermen. De kinderrechten zijn vastgelegd in 54 artikelen in het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Scholieren discussiëren op Kleine Prinsesdag in de Ridderzaal over kinderrechten.

UNICEF Goodwill-ambassadeur Audrey Hepburn was aanwezig tijdens de goedkeuring van het Kinderrechtenverdrag

UNICEF Goodwill-ambassadeur Audrey Hepburn was aanwezig tijdens de goedkeuring van het Kinderrechtenverdrag

Er staat bijvoorbeeld in dat kinderen recht hebben op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook dat ze recht hebben op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Het verdrag omvat alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt.

In opdracht van de Verenigde Naties ziet UNICEF erop toe dat regeringen het Kinderrechtenverdrag respecteren en nakomen. Naast UNICEF controleert ook het VN-Comité inzake de Rechten van het Kind of landen zich aan het Kinderrechtenverdrag houden. Iedere vijf jaar moeten regeringen zich verantwoorden bij dit comité in Genève. Ze worden op hun vingers getikt als zaken niet goed geregeld zijn. UNICEF geeft aan het comité door welke zaken er in een land niet goed gaan.

Verplichtingen

Het Kinderrechtenverdrag is juridisch bindend. Dit betekent dat de landen die het geratificeerd hebben, verplicht zijn om zich aan het verdrag te houden. Zo ook Nederland. Doet een land dat niet, dan krijgt het geen sancties opgelegd. Maar het verdrag is niet vrijblijvend: internationale druk en gezichtsverlies maken dat een land zijn verplichtingen serieus moet nemen. Op dit moment is het verdrag door 196 landen geratificeerd. Alleen de Verenigde Staten hebben het verdrag (nog) niet geratificeerd, maar wel getekend.

Lange adem

We ondersteunen regeringen bij het maken van nieuwe wetten en beleid die rekening houden met de rechten van kinderen. Op advies van UNICEF heeft een aantal landen een speciale ombudsman voor kinderen aangesteld. Daarnaast krijgen ambtenaren, politieagenten en bijvoorbeeld docenten uitleg over kinderrechten en wordt er op scholen les gegeven over kinderrechten. We helpen kinderen ook om hun stem te laten horen. Bijvoorbeeld via radio- en televisieprogramma’s. Voor het gros van dit werk is vaak een lange adem nodig. Maar het is wel een effectieve en duurzame manier om ervoor te zorgen dat kinderrechten zijn ingebed in de samenleving en worden nageleefd.

“Alle kinderen moeten weten wat hun rechten zijn”

Ranomi Kromowidjojo

Kinderrechten in Nederland

Nederland heeft zich sinds 1995 gebonden aan het Verdrag voor de Rechten van het Kind. In 1997 moest Nederland voor het eerst rapporteren aan het VN-Comité inzake de Rechten van het Kind over de werking van het verdrag in Nederland. Sinds dat jaar rapporteert Nederland iedere vijf jaar aan het VN-Comité. De laatste rapportage was in november 2022

In Nederland volgen we, in nauwe samenwerking met Defence for Children, de maatregelen van onze overheid op dit gebied op de voet en doen we verslag in het Jaarbericht Kinderrechten (PDF). In dit rapport besteden we aandacht aan vreemdelingenrecht, uitbuiting, jeugdzorg, kindermishandeling en jeugdstrafrecht in Nederland.

Op 20 november 1989 hebben de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. Daarom vieren we op 20 november elk jaar de internationale Dag voor de Rechten van het Kind.

Aanvullende protocollen

Na twaalf jaar werd het Verdrag voor de Rechten van het Kind uitgebreid. Op 25 mei 2000 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties twee facultatieve protocollen aan. De eerste is het protocol om kinderen te beschermen in gewapende conflicten, de tweede is het protocol om kinderen te beschermen die worden verhandeld en geëxploiteerd. Beide protocollen zijn door meer dan 140 landen geratificeerd, waaronder ook Nederland.  

Kinderombudsman

Een aantal landen heeft (veelal op advies van UNICEF) een speciale ombudsman voor kinderen aangesteld. Sinds 1 april 2011 heeft Nederland een Kinderombudsman, die controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid.

De Kinderombudsman is onafhankelijk. Hij of zij kan klachten ontvangen, mag zaken onderzoeken en advies geven aan de Nederlandse regering. De Kinderombudsman is een persoon én een organisatie. Margrite Kalverboer is na Marc Dullaert de tweede Kinderombudsman. De mensen die voor haar organisatie werken, helpen haar bij onderzoek en uitleg over kinderrechten.

Gun kinderen een onbezorgde jeugd.

Doneer nu