Jongen en meisje met megafoon

UNICEF Jongerenopiniepeilingen

In gesprekken en discussies over actuele kwesties is maar beperkt ruimte voor het perspectief van kinderen en jongeren. De mening van kinderen en jongeren zou vaker en structureler zichtbaar moeten zijn om er zo voor te zorgen dat professionals, bestuurders en politici, maar ook opvoeders en anderen vaker de mening van jongeren horen.

Belang van stem van jongeren

Door hun mening te horen en hier rekening mee te houden, is het mogelijk om beleid aan te laten sluiten bij hun wensen waardoor er veel kindgerichter gehandeld kan worden in de praktijk. Om dit mogelijk te maken doet UNICEF Nederland elk jaar diverse peilingen om te onderzoeken wat kinderen en jongeren van 10 – 18 jaar bezighoudt.

Hoe zorgt UNICEF dat stem jongeren naar voren komt

In de samenleving, op bijvoorbeeld scholen, in (jeugdhulp)instellingen en in gemeenten is de stem van jongeren niet altijd hoorbaar. Hierdoor is vaak onduidelijk hoe jongeren tegen vraagstukken aankijken die hen aangaan en wordt niet altijd in het belang van hen gehandeld. Om dit te veranderen draagt UNICEF Nederland bij aan het versterken van de positie van kinderen en jongeren. Zowel op lokaal als landelijk niveau. Zo begeleidt UNICEF Nederland kinderen die hun schoolomgeving op kindvriendelijkheid toetsen, zodat onder andere wordt gekeken of de school toegankelijk is voor ieder kind en of er genoeg aandacht besteed wordt aan het tegengaan van pesten of discriminatie. Kinderen leren zo al jong dat hun mening telt. We maken het op landelijk niveau mogelijk dat jongeren in debat gaan met politici over thema’s die zij belangrijk vinden en kinderen en jongeren worden zoveel mogelijk betrokken bij onderzoeken die UNICEF uitvoert.

Opiniepeilingen

De eerste jongerenopiniepeiling gaat over hoe jongeren de oorlog in Oekraïne ervaren en wat ze erbij voelen. Door daar zicht op te krijgen kunnen belangrijke mensen in de omgeving van jongeren hier rekening mee houden en waar nodig in gesprek gaan met jongeren. Ook kunnen overheden en professionals die met jongeren werken aan de hand van die informatie kijken welke aanpak nodig is om jongeren mentaal te ondersteunen. 

UNICEF geeft zo invulling aan artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag. Daarin staat dat kinderen het recht hebben om gehoord te worden en om hun mening te geven over beslissingen die hen aangaan.