Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Universiteit Leiden krijgt UNICEF leerstoel kinderrechten

15 maart 2012

Méér voorlichting en deskundigheidsbevordering door investeren in wetenschappelijke kennis op het terrein van kinderrechten. Dat is de doelstelling van de nieuwe UNICEF leerstoel Children's Rights aan de Universiteit Leiden. Vanaf vandaag bekleedt prof. mr. Ton Liefaard de functie van UNICEF hoogleraar.

In Nederland ontbreekt het aan structurele aandacht voor kinderrechten in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Met aandacht hiervoor kan zowel de voorlichting als de deskundigheidsbevordering op het terrein van kinderrechten worden verbeterd. Rechters en advocaten moeten veel beter worden geïnformeerd over kinderrechten, zodat men goed in staat is kinderen te verdedigen. Ook andere professionals die met en voor kinderen werken ontbreekt het vaak aan voldoende gedegen kennis over de rechten van kinderen op grond van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Deze leerstoel beoogt dit gemis op te vangen. Daarmee beantwoordt het ook aan de vraag van studenten naar meer onderwijs op het gebied van (internationale) kinderrechten. De UNICEF leerstoel zal in de afdeling jeugdrecht nauw samenwerken met de leerstoelhouder Jeugdrecht prof.mr.drs. Mariëlle Bruning, die zich specifiek richt op de positie van minderjarigen in het Nederlands recht.

Internationaal academisch kenniscentrum kinderrechten

Beide leerstoelen zullen samenwerken aan de ontwikkeling van een masteropleiding Jeugdrecht en een Engelstalige masteropleiding Children's Rights. Over ongeveer vijf jaar zal een herkenbaar internationaal academisch kenniscentrum kinderrechten zijn ontwikkeld, waar (promotie)onderzoek wordt gedaan, masterprogramma's kunnen worden gevolgd door studenten uit binnen- en buitenland en waar de verkregen kennis ook zal worden gedeeld met professionals uit de praktijk door middel van trainingen en postacademisch onderwijs.

'Unieke kans'

"Deze leerstoel biedt een unieke kans om kinderrechten centraal te stellen in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs voor studenten en professionals," zegt Ton Liefaard. "Zo kan een bijdrage worden geleverd aan de interpretatie en implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind uit 1989. Dat is hard nodig. Er is sinds de inwerkingtreding van dit voor kinderen zo belangrijke internationale verdrag al veel bereikt, maar we moeten nog veel meer te weten komen over de precieze betekenis en werking van het verdrag om de rechten van kinderen wereldwijd daadwerkelijk te verbeteren."
 

Ton Liefaard

Meer over prof. mr. Ton Liefaard

Ton Liefaard (1978) studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en was daarna werkzaam bij het Gerechtshof Amsterdam en bij de juridische faculteit van de VU als promovendus en docent Jeugdrecht. Hij is gepromoveerd op onderzoek naar de rechtspositie van kinderen in detentie bezien vanuit internationale kinderrechten. Sinds april 2008 is hij verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij is tevens rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam.

Oratie op 19 november

Op maandag 19 november, aan de vooravond van de internationale Dag van de Rechten van het Kind, zal Ton Liefaard zijn oratie houden waarin hij ingaat op het belang van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind voor de rechtspraktijk in binnen- en buitenland. Hij zal onder meer aandacht besteden aan het in december 2011 aangenomen protocol bij het kinderrechtenverdrag dat kinderen het recht geeft om te klagen over schending van hun rechten bij het VN-Comité voor de Rechten van het Kind in Genève.