Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Statenloze kinderen krijgen Nederlandse nationaliteit

6 januari 2011

De Rechtbank in Zwolle heeft bepaald dat in Nederland geboren kinderen van stateloze ouders de Nederlandse nationaliteit kunnen krijgen.

De rechtbank deed de uitspraak in de zaak van een stateloos Palestijns kind dat in Nederland is geboren en inmiddels 9 jaar oud is. Volgens de rechtbank maakt het niet uit of de ouders wel of niet al in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor Nederland.

Recht op nationaliteit

De uitspraak is belangrijk in de strijd die UNICEF voert voor het naleven van de kinderrechten in Nederland. Volgens het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind dat Nederland heeft ondertekend en geratificeerd, heeft ieder kind recht op een nationaliteit.

De uitspraak van de Rechtbank in Zwolle vond al plaats op 9 september 2010. Maar de de immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beriep zich in deze zaak op artikel 6 lid 1 onder b van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN). Daarin staat dat alleen in Nederland geboren kinderen van stateloze ouders die drie jaar lang een verblijfsvergunning hebben gehad, in aanmerking komen voor het Nederlanderschap.

"Duurzaam verblijf"

De Rechtbank Zwolle stelt echter vast dat uit het Verdrag van New York ter beperking van Staatloosheid (1985) volgt dat kinderen van ouders die duurzaam verblijf in Nederland hebben in aanmerking komen voor de Nederlandse nationaliteit. De rechtbank overweegt: "De uitdrukking 'habitually resided' in de Engelstalige verdragstekst duidt er op dat sprake dient te zijn van een situatie waarin iemand duurzaam in Nederland verblijft (...). Uit de verdragstekst volgt niet dat hiervoor is vereist dat het bevoegd gezag heeft ingestemd met dit duurzaam verblijf."

Verder is de rechtbank van mening dat dit internationale Staatloosheidsverdrag rechtstreekse werking heeft. Aangezien rechtstreeks werkende verdragen boven de Nederlandse wetgeving gaan, dient artikel 6 lid 1 onder b van de RWN in dit geval buiten toepassing gelaten te worden. Wanneer stateloze kinderen precies 'duurzaam' in Nederland verblijven, is overigens nog onbekend.

De IND heeft tegen deze uitspraak geen hoger beroep aangetekend.

Bron: INLIA